БП Ветерско

Бензиска пумпа - Ветерско

Бензинска  пумпна  станица   и  услужен  центар  на магистрален пат М1(автопат Е-75), м.в. „Рамниште“ ко Ветерско  Велес

Локација

 • Се наоѓа на десната страна од магистралниот правец М1(автопат  Е-75) јужен коловоз, правец Скопје-Велес, на 30км.од Скопје , на мв. „Рамниште“, ко. Ветерско, Општина Велес и е на 16км.одалечена од Велес

Одалеченост од поголемо место

 • oд  Велес оддалечена е 16км
 • oд  Скопје оддалечена е 30 км
 • oд  с.Градско оддалечена е 40 км.

Тип на земјиште

 • урбанизирано

Сопственост

 • Р.Македонија

Намена

 • бензинска пумпна станица: објект за точење на гориво со бифе, продавници-услужен центар, паркиралишта, одмаралишта, снабдувачки објекти и содржини, мотели, простор за кампување, автосервис, сервис за миење на коли и се друго што е во врска со потребите на возилата и возачите.

Податоци за земјиштето

 • површина на гредежната парцела 39810 м2
 • површина за градење 32144 м2

Патна и железничка инфрасруктура

 • локација е на магистралниот пат М1(автопат Е-75-Скопје-Велес)

Водоснабдување

 • потребните количини на вода ке бидат обезбедени од бунари

Одведување на отпадни води

 • се предвидува изградба на сепарациона канализационамрежа(фекална и атмосверска) која преку пречистителни станици ке биде   испуштана во реципиентот Вардар.

Електроенергетска инфраструктура

 • приклучен дистрибутивен електровод во должина од над 2000м(воздушна линија).

Атрактивни природни ресурси

 • езеро „Младост“ одалечено 10 км.

Урбанистичка документација

 • одобрена државна урбанистичка  планска документација  со тех.бр.Н1410 од 2011год,согласно решение 16-3695/3 од 04.10.2011год.