Езеро Младост

Езеро „МЛАДОСТ“ - Огромен туристички потенцијал

Локација

 • на самиот автопат Е-75
 • оддалеченост од Велес - 11 км
 • оддалеченост од индустриска зона - 5 км
 • се наоѓа на север од градот Велес и сообраќајно е поврзан со регионалниот пат Р-1102 (Скопје-Велес) кој поминува покрај брегот на езерото. Близината на автопатот Е-75 Скопје-Гевгелија (одалечен 1 км.), а сега и близината на трасата на новопредвидениот автопат А3 Бугарија-Ресен ја прави оваа локација уште поатрактивна.
 • езерото и неговата околина се најчеста локација за одмор, рекреација и честа дестинација на камперите и љубителите на риболов поради богатиот рибен фонд не само на граѓаните од Велес и околните градови туку и на сите што транзитираат низ него. За таа цел Општина Велес веќе има донесено два детални урб.плана (два се во фаза на изработка) кои се наменети за изградба на различни содржини.
 • со сите овие карактеристики оваа локација е врвен приоритет за локален економски развој и за развој на туризмот не само за Општина Велес туку и за Р.С. Македонија, поради што истата е предложена за промоција и развој на туризмот и привлекување на директни странски инвестиции во рамките на програмата на Владата на Р.С. Македонија.

Можности

 • Развој на туризам, вински, ловен, риболовен, транзитен, спортски и забавен, рекреативен со развој на хотелиерство, камперство, во чиста и здрава животна средина.
 • развој на транзитен, спортски, рекреативен, вински, рибен и ловен туризам поради атрактивноста на локација постои можност и за нејзино проширување

Одалеченост од поголемо место

 • до Велес одалечено е 10 км.
 • до Скопје одалечено е 45 км.
 • до аеродом „А.Велики“ одалечено е 25 км.
 • до граница со Србија одалечено е 70 км
 • до граница со Грција одалечено е 80 км.
 • до Штип одалечено е 45 км.
 • до с.Отовица одалечено е 1 км.

Тип на земјиште

 • поголемиот дел е урбанизиран
 • неурбанизираниот  дел е со нискостеблеста, борова, букова шума, пасишта и дел е земјоделско (ниви)

Сопственост

 • поголемиот дел е на Р.С. Македонија
 • дел е во приватна сопственост

Намена на земјиштето

 • изградба на големи хотелски комплекси, мотели, домови, викенд населби, угостителски објекти, трговски објекти, аква парк со сите пропратни функции, зони за спорт и ререација, кампови со шатори, авто камп, уредени плажи со пропратни содржини, пешачки патеки, поставување на урбана опрема, клупи, корпи, поставување на сплав, гумени реквизити, жичари за скијање на вода,тобогани  и слично.

Податоци за земјиштето

 • вкупна површина- околу 70ха
 • површина за градење-45ха  опфатена со донесените урбанистички   планови.

Патна и железничка инфраструктура

 • низ самата локација поминува регионалниот пат Р-1102(Скопје-Велес)
 • на само 1 км.е приклучокот до авто-патот Е-75 ( Скопје- Гевгелија).
 • низ с.Отовица одалечено 1км. поминува железничката пруга Скопје-Кочани
 • на почетокот на с.Отовица (одалечено 1км) е предвидена клучка која ќе ги поврзува новопредвидениот авто-пат А3(Бугарија-Ресен) со авто-патот Скопје-Гевгелија. со што локацијата ке биде достапна и за посетителите од Источна Република Северна Македонија.

Водоснабдување

 • не постои водовдна линија, но може да се реши со бунари или со приклучување на Хидро-системот „Лисиче“ (кој е веќе во фаза на  проектирање за целото езеро)

Одводување на отпадни води

 • Веке постои колекторски систем на кој може да се поврзе

Елктроенергетска инфраструктура

 • Во непосредна близина постојат електрични водови со кои би се решило потребното напојување на ел.струја

Атрактивни природни ресурси

 • езеро „Младост“
 • еколошка чиста средина
 • специфична флора и фауна
 • богат рибен фонд

Урбанистичка документација

 • донесени 2-два детални урб.плана и во фаза на изработка на уште 2-два.

Потребна урбанистичка документација

 • Урбанистички план за вон населено место