ИЗ Бабуна 1

Индустриска зона - Бабуна 1

Локација

 • локалитетот се наоѓа на 5 км од градот Велес од десната страна на  регионалниот пат Р-1102,Велес - Градско, после вливот на реката Бабуна во реката Вардар, со напомена дека долниот дел е порамен од горниот.

Одалеченост од поголемо место

 • до  Велес  одалечено е 5 км.
 • до  с.Караслари  е 2 км.

Тип на земјиште

 • неурбанизирано
 • запоставен лозов насад

Сопственост

 • Р.Македонија

Намена на земјиштето

 • изградба на индустриска зона
 • намена Г-производство, дистрибуција, сервиси.

Податоци за земјиштето

 • вкупна површина - околу  10 ха
 • површина за градење-зависи од урбанистичката  планска документација

Патна и железничка инфраструктура

 • до локацијата поминува  регионалниот  пат Велес-Градско.
 • до локацијата поминува  железничката пруга Скопје-Гевгелија
 • на 100 метри е приклучок на автопатот Е-75 Скопје-Гевгелија
 • на само 1 км е приклучок на автопатот М1(Гевгелија-Скопје)
 • на горната страна има директен пристап од  земјен пат

Водоснабдување

 • не постои водовдна линија, но може да се реши со бунари или зависно од инвестициите со приклучување на Хидро-системот „Лисиче“

Одведување на отпадни води

 • не постои колекторски систем,но може да се реши со пречистителни станици(близина на река Вардар)

Електроенергетска инфраструктура

 • во непосредна близина постојат електрични водови со кои би се решило потребното напојување на ел.струја

Атрактивни природни ресурси

 • река Бабуна-100 метри
 • езеро „Младост“-10 км,

Можности

 • овие  индустриски зони  преставуваат една од потенцијално најдинамичните форми на економски развој на градот .

Урбанистичка документација

 • нема

Потребна урбанистичка документација

 • одлука  бр. 07-6917/2 од 22.12.2012 год.на совет на Општина Велес за утврдување на потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација .