ИЗ Караслари

Индустриска зона - Караслари

Локација:
локалитетот се наоѓа на десната страна од магистралниот пат М1(Гевгелија-Скопје). Со подвозник е поврзан со автопатот  Е-75(Скопје – Гевгелија) и одалечен е 8 км од Велес.

Одалеченост од поголемо место:

 • до  с.Караслари  одалечено е 100 м.
 • до  с.Градско  одалечено е 25км.
 • до  Велес одалечено е 8 км.

Тип на земјиште:

 • неурбанизирано
 • земјоделско (ниви засеани со едногодишни култури)

Сопственост:

 • Р.Македонија

Намена на земјиштето:

 • изградба на индустриска зона
 • основна намена (Г-производство, дистрибуција, сервиси)

Податоци за земјиштето:

 • КП.1541 Ко Караслари со површина-11 ,05ха.
 • КП 1186,Ко Караслари со површина 13,42 ха.
 • површината за градење зависи од урбанистичко планската документација

Патна и железничка инфраструктура:

 • магистралниот пат М1(Гевгелија-Скопје) на 100 м.
 • автопатот Е-75(Скопје –Гевгелија) на 150 м.
 • бензинска пумпа „Мак-оил“ со сопствен терминал

Водоснабдување:

 • не постои водовдна линија, но може да се реши со бунари или зависно од инвестициите со приклучување на Хидро-системот „Лисиче“

Одведување на отпадни води:

 • не постои колекторски систем,но може да се реши со пречистителни станици – близина на река Вардар

Електроенергетска инфраструктура:

 • во непосредна близина постојат електрични водови со кои би се решило потребното напојување на електрична енергија

Атрактивни природни ресурси:

 • езеро „Младост“ на 18 км 

Можности:

 • развој на индустриска зона со исклучителна сообраќајна  поврзаност со целиот регин и пошироко.
 • близина на две бензински пумпи, терминал за тешки возила
 • царински терминал
 • мотел „Македонија“

Урбанистичка документација:

 • нема

Потребна урбанистичка документација:

 • одлука бр.07-6917/1 од 22.12.2012 год. На совет на Општина Велес за утврдување на потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација