ИЗ Речани

Индустриска зона - Речани (ДУП)

Индустриска зона Речани се наоѓа во индустрискиот дел од градот.

  • Оддалеченост од Автопатот Е- 75 - 2 km
  • Оддалеченост од Центар на градот – 2 km
  • Оддалеченост од железничката станица – 3 km
  • Вкупно парцели 18, со можност за спојување
  • Големина на парцели од 690 до 1160 м2