ИЗ Речани (ГУП)

Индустриска зона - Речани (по ГУП)

 

Локација

 • Просторот кој го опфаќа планскиот документ се наоѓа во северниот дел на градот Велес-нас.Речани, урбана единица II, урбан блок 12 на КП бр.1606, 1607 ,1615 во м.в Локва, КО Башино Село и  од КП бр.15651/1 во м.в Бавчи, КО Велес, Општина Велес. Просторот се наоѓа  во непосредна близина на регионалниот пат Р-1102 (Скопје –Велес) од неговата десна страна и е на север од административната зграда на Агрокомбинатот „Лозар“, а на југозапад со осовина на постојниот пат се до граничната линија на ко.Башино село. и граничи со индустриската зона „Речани 1“.

Одалеченост од поголемо место

 • до  Скопје одалечено е 55 км.
 • до с.Градско одалечено е 25 км.
 • до Штип одалечено е 40 км.

Тип на земјиште

 • урбанизирано

Сопственост

 • Р.Македонија

Намена на земјиштето

 • класа на намена Г-производство,дистрибуција,сервиси

Податоци за земјиштето

 • вкупна површина- околу 28 ха

Патна и железничка инфраструктура

 • до источната страна на локација минува  регионалниот пат Р-1102 (Скопје – Велес).
 • до самиот влез на локацијата има веќе изградени два асфалтирани  директни пристапи  кои се поврзани со регионалниот пат Р-1102.
 • до автопатот Е-75 (Скопје-Гевгелија) е одалечена 1 км
 • до магистралниот пат М1(Гевгелија-Скопје) е одалечена 1 км.
 • до железничката станица  на Велес е одалечена 2 км.

Водоснабдување

 • до самата локација  постои водоводна линија  од хидро-системот „Лисиче“

Одведување на отпадни води

 • до самата локација  постои  приклучок за отпадни води.

Електроенергетска инфраструктура

 • низ самата локација поминуваат  електрични водови со кои би се решило потребното напојување на ел.струја.

Можности

 • ваквата диспозиција на локалитетот наполно одговара за дотур на суровини и обратно – полуфабрикати, со што би се воспоставила неопходна спрега производство, мало стопанство или сервиси и услуги,индустрија-трговија и домување.Преку регионалниот пат кој поминува до локалитетот е остварена беспрекорна сообраќајна поврзаност со градот Велес,со регионот,со главниот град на Р.Македонија и пошироко.
 • со реализација на планскиот документ ќе се обезбеди дооформување наинфраструктурата во планскиот опфат (сообраќајници и комунална инфраструктура) и воспоставување на економски и стопански врски со гравитационото подрачје како и развој на локалната и регионална економија и отварање на нови работни места со што  ќе се создадат услови за унапредување на квалитетот на живеење во општината и подобрување на животниот стандард на населението.

Урбанистичка документација

 • во фаза на изготвување  е Измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за УЕ 2-У.Блок 12,општина Велес, за пл.период 2012-2022 год., а веднаш по донесувањето на истиот веднаш  ке се  започне постапка за донесување и на ДУП за истата локација.