ИЗ Тунел

Индустриска зона „ТУНЕЛ“ за мало стопанство (сервиси)

Локација:

 • локалитетот се наоѓа на југозападниот дел на градот и е во рамките на градскиот градежен реон. До локалитетот се доаѓа преку улицата „Благој Ѓорев“ која продолжува  како магистралан пат преку н.Превалец  до с.Богомила.Предметниот локалитет е на надморска висина од 260 м. и е  на терен со благ пад кој е погоден за градба.

Одалеченост од поголемо место:

 • до центарот на Велес  одалечено е 1 км.
 • до н.Превалец  одалечено е 1 км.
 • до с.Г.Оризари  одалечено е 3 км.
 • до с.Богомила одалечено е 40 км.

Тип на земјиште:

 • урбанизирано,
 • КП.17887, КО Велес

Сопственост:

 • Р.Македонија

Намена на земјиштето:

 • изградба на МС-мало стопанство и сервиси (Со оглед на близината на станбената населба, се предвидува изградба на објекти  од најразлични дејности од областа на малото стопанство и производната дејност кои не влијаат штетно врз животната средина и немаат  негативно влијание врз зоната на домување - магацини, складови, монтажа-демонтажа, разни мирни занаетчиски работилници, сервиси за поправка на автомобили и друга техника и сл).
 • заштитно зеленило

Податоци за земјиштето:

 • вкупна површина - 17300 м2
 • површина за градење (сервиси-8739 м2, заштитно зеленило 2450 м2 и сообраќајни   површини 6111 м2.)

Патна и железничка инфраструктура:

 • локалитетот ја опфаќа магистралната улица „Благој Ѓорев“, собирната улица „Живко Фирфов“ и новопредвидената станбено локална улица.

Водоснабдување:

 • може да се реши  со приклучување на градската водоводна мрежа со доизградба на секундарна водоводна мрежа до новопредвидените објекти.

Одведување на отпадни води:

 • се планира изградба на посебна канализациона мрежа за атмосверски води како и посебна канализациона мрежа за фекалната канализација која  може да приклучи кон постоечката канализациона мрежа.

Електроенергетска инфраструктура:

 • предвидено е  напојувањето да се врши од новопредвидената трафостаница која се наоѓа во зоната на заштитно зеленило.

Можности:

 • овие зони на мало стопанство и сервиси преставуваат еден од потенцијално најдинамичните форми на економски развој на градот и на државата.

Урбанистичка документација:

 • Детален Урбанистички План „Тунел“ 2 - Општина Велес ,одлука бр.0701-1248/12 од 27.03.2007 год.