ИЗ УЗУС

Индустиска зона - Комплекс УЗУС

Индустиска зона Мало стопанство Комплекс УЗУС се наоѓа во индустрискиот дел од градот, во состав на населено место на градот

  • Оддалеченост од Автопат Е- 75 - 4 km
  • Оддалеченост од Центар на градот – 2 km
  • Оддалеченост од железничка станица – 1 km
  • Вкупно парцели 25, со можност за спојување
  • Големина на парцели од 720 – 1740 м2
  • Можност за приклучок на електрична енергија, вода и  канализација