Локалитет Бреза

Локалитет „Бреза“- Велес

Локација

 • локалитетот се наоѓа на 1190 метри надморска височина и на 26 км оддалеченост од градот Велес. Поволната местоположба и поволните климатски услови овозможуваат одржување на наставни содржини во природа, одмор, климатска рехабилитација и рекреација.

Одалеченост од поголемо место

 • до с.Рлевци одалечено е 4 км.
 • до с.Бузалково одалечено е 8 км.
 • до Велес одалечено е 26 км.

Тип на земјиште

 • неурбанизирано
 • пасишта, дабова, букова и нискостеблеста шума

Сопственост

 • Р.С. Македонија

Намена на земјиштето

 • изградба на планински - туристички центар
 • изградба на сместувачки капацитети - планинарски дом, одморалишта, мотели, хотели, викенд населба и сл.
 • уредување  на спортски терени (скијачка патека,пешачки и трим патеки, игралишта и сл.)

Податоци за земјиштето

 • вкупна површина - околу 5 ха
 • површина за градење-зависи од урб. планска документација

Патна и железничка инфраструктура

 • до с.Бузалково патот е асфалтиран
 • од с.Бузалково преку с.Рлевци до локацијата води земјен пат

Водоснабдување

 • не постои водовдна линија, но може да се реши со бунари или зависно од инвестициите со приклучување на Хидро-системот „Лисиче“

Одведување на отпадни води

 • не постои колекторски систем, но може да се реши со пречистителни станици

Електроенергетска инфраструктура

 • во непосредна близина постојат електрични водови со кои би се решило  потребното напојување на ел.струја

Атрактивни природни ресурси

 • еколошка чиста средина, специфична флора и фауна

Можности

 • развој на рурален планински,спортски, рекреативен и ловен туризам.

Урбанистичка документација

 • нема

Потребна урбанистичка документација

 • Урбанистички план за вон населено место