Локалитет Пешти

Долна Бабуна - Локалитет Пешти како транзитен туристички центар

Локација

 • локалитетот се наоѓа долж  кањонот на  реката Бабуна (во должина од 400 метри), и е на 8 км. одалечено од Велес и авто-патот М1 (ГЕВГЕЛИЈА)
 • Се карактеризира со природна убавина со повеќе ендемични врсти на растенија и животински свет. Во кањонот Пешти се надалеку познатите пештери (околу 50) стари и до 10.000 години и пештерската  црква „Маркова пештера“, стара повеќе од 1000 год. Локалитетот нуди посебни атрактивни природни ресурси и потенцијали за развој на туризмот.

Одалеченост од поголемо место

 • до Велес локацијата е одалечена  8 км.
 • до с.Караслари локацијата е одалечено е 8 км.

Тип на земјиште

 • неурбанизирано,
 • дабова, букова и  нискостеблеста шума.

Сопственост

 • Р.Македонија

Намена на земјиштето

 • изградба на спортско рекреативни центри со придружни содржини
 • уредување на природен, културен и археолошки атрактивен локалитет
 • изградба на угостителски и услужни дејности - летни ресторани, барови и плажи
 • изградба на пешачки и трим патеки, скали, висечки мовчиња, урбана опрема
 • изработка и продажба на сувенири
 • изградба на планински-туристички центар
 • изградба на сместувачки капацитети
 • планинарски дом одморалишта
 • мотели, хотели, викенд населба и сл.

Податоци за земјиштето

 • вкупна површина околу 5ха површина за градење зависи од урб. планска документација

Патна, железничка инфраструктура

 • од  Авто-патот  М1(Скопје-Гевгелија) е оддалечена 8 км.
 • од вливот на р.Бабуна во р.Вардар до локацијата покрај реката Бабуна води земјен пат со должина 6км.
 • од  Велес до вливот на р.Бабуна во р.Вардар поминува  регионалниот пат Велес - Градско. (од Велес е 4 км. до местото на влив.)

Водоснабдување

 • не постои водовдна линија, но може да се реши со бунари или зависно од инвестициите со приклучување на Хидро-системот „Лисиче“.

Одведување на отпадни води

 • не постои колекторски систем, но може да се реши со пречистителни станици

Електроенергетска инфраструктура

 • во непосредна близина постојат електрични водови со кои би се решило потребното напојување на ел.струја

Атрактивни природни ресурси

 • еколошка чиста средина, река Бабуна, 50 пештери од кои во неколку се пронајдени траги од живот од неолит,а во две (Макаровец и Маркова пештера) евидентно е постоење на пештерски цркви.
  пештерите се дел од Националното културно богатство на Р.Македонија евидентирано во Заводот за заштита на споменици.
  специфична флора и фауна, како на пример платанови  дрва и сл.

Можности

 • развој на рурален, транзитен, спортски, рекреативен, рибен и ловен и планински туризам, параглајдерство

Урбанистичка документација

 • нема

Потребна урбанистичка документација

 • Урбанистички план за вон населено место