Корисни линкови

Корисни линкови

Организации во кои членува Општина Велес

Јавни претпријатија

 • www.derven.mk (Јавно комунално претпријатие „Дервен“, Велес)

Институции

 • http://ombudsman.mk (Народен правобранител на Република Македонија)

Економија, стопанство

 • www.crm.com.mk (Централен Регистар на Македонија)
 • www.investinmacedonia.com (Агенција за странски инвестиции)
 • www.zvrm.gov.mk (Агенцијата за вработување на Република Македонија)
 • www.mchamber.org.mk (Стопанска комора на Македонија)
 • www.sojuzkomori.org.mk (Сојуз на стопански комори на Македонија)
 • www.zkomora.mk (Занаетчиската комора на Република Македонија)
 • www.org.mk (Агенции за недвижности)

Енергетика

 • www.ea.gov.mk (Агенција за енергетика на Република Македонија) 
 • www.erc.org.mk (Регулаторна комисија за енергетика на Репулика Македонија) 
 • www.evn.com.mk (EVN Македонија АД)
 • www.elem.com.mk (АД ЕЛЕМ)

Сообраќај

 • mtc.gov.mk (Министерство за транспорт и врски)
 • www.roads.org.mk (Агенција за државни патишта)
 • www.mzi.mk (Македонски железници) 
 • www.amsm.mk (Авто мото сојуз на Македонија)

Телекомуникации

Банки

Саеми