Градоначалникот на Општина Велес

ОБЈАВУВА

Издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 113, став 1 и член 122, став 4 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18), Градоначалникот на Општина Велес  издаде Б – Интегрирана еколошка дозвола на:

Подносител на барањето:

Друштво за производство, трговија и услуги “ХЕМИЈА-КОМЕРЦ” ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница-Производство, Велес за инсталација за производство на керамички производи со печење, рачно нанесување на фритована глазура и декорирање на керамичките производи.

Седиште на операторот:

Ул.“Ѓорѓи Шоптрајанов” бр.29, Велес

Локација на инсталацијата:

Ул.“Ѓорѓи Шоптрајанов” бр.29, Велес

Контакт лице:

Владимир Трајков-одоговрно лице за заштита на животната средина,

          Категорија на инсталација:

Точка 3.6. Инсталации за производство на керамички производи со печење, пред се керамиди, тули, огноотпорни тули, плочки, каменина или порцелаин со производствен капацитет од 5 т/ден до 75 т/ден

Б-Интегрирана еколошка дозвола e објавена на увид на заинтересираната јавност на www.veles.gov.mk

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски


Решение
Б-Интегрирана еколошка дозвола