Согласно член 23 од Статутот на Општина Велес како постојани комисии на Советот се:

I.Верификациона комисија
1. Златко Малинов
2. Менсур Бачевац
3. Драган Димески

II.Комисија за изготвување на Програма на СОВ
1. Ќирил Гајдов
2. Петре Саздов
3. Александар Колев
4. Пандорка Лазаровска Прличкова
5. Марко Илиев

III.Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

1. Пнадорка Лазарова Прличкова
2. Марко Илиев
3. Александар Колев

IV.Комисија за финасирање,Буџет и локален економски развој
1. Златко Малинов
2. Вероника Ивановска
3. Душко Петров
4. Александар Табаков
5. Александар Колев

V.Комисија за урбанизам,комунални дејности и заштита на животната средина

1. Петре Саздов
2. Златко Малинов
3. Миле Нацев
4. Зоран Ѓуровски
5. Анѓел Димов

VI.Комисија за општествени дејности
1. Максут Бакиовски
2. Каролина Попова
3. Нада Трајкова
4. Маја Стојановска
5. Надица Калаузарова

VII.Комисија за Статут и прописи
1. Зоран Ѓуровски
2. Драган Димески
3. Славче Радевски
4. Маја Стојанова
5. Максут Бакиовски

VIII.Комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите
1. Пандорка Лазаровска Прличкова
2. Каролина Попова
3. Менсур Бачевац
4. Лилија Чолакова Дервишова
5. Маја Стојанова

IX.Комисија за спорт и млади

1. Марко Илиев
2. Александар Табаков
3. Славче Радевски
4. Вероника Ивановска
5. Пандорка Лазаровска Прличкова

Х. Комисија за заштита на правата на децата
1. Нада Трајкова
2. Марко Илиев
3. Миле Нацев
4 Пандорка Лазаровска Прличкова
5. Лилија Чолакова-Дервишова

Комисија за опредлување на имиња на улици,плоштади и др. инфра. објекти
1.Анѓел Димов
2.Менсур Бачевац
3.Надица Калаузарова
4.Миле Нацев
5.Бесим Ахмедов