ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН УП НА КП 1224 КО БАШИНО СЕЛО ЗА НАМЕНА Г3.1

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15,…

Прочитај повеќе

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН УП КО БАШИНО СЕЛО ЗА НАМЕНА Е1.13 ГОЛЕМ РИД

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15,…

Прочитај повеќе

ПОТПОРНИОТ ЅИД КАЈ УЛИЦА КУМАНОВСКА Е ВО ЗАВРШНА ФАЗА

Изградбата на потпорниот ѕид на улица „Кумановска“ е во завршна фаза со што ќе се обезбеди стабилност на улицата и косината на железничката пруга Велес-Битола. По завршувањето на потпорниот ѕид,…

Прочитај повеќе

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦА „ПЕТРЕ ПРЛИЧКО“

Започнаа подготовките за реконструкција на улицата „Петре Прличко“ кај Градскиот пазар. Во тек се земјени работи и подготовка на коловозот пред асфалтирање. Реконструкцијата опфаќа замена на тампонскиот материјал со нов,…

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат граѓаните кои живеат или транзитираат на улица „Белградска“ , на потегот од спој со улица „Киро Ќучук“ до спој со улица „Невена Георгиева Дуња“, дека во петок, 9…

Прочитај повеќе