Статутот на Општина Велес (Службен гласник бр.12/2006) Превземи документ
Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Велес (Службен гласник бр.3/2009)  Превземи документ
Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Велес (Службен гласник бр.18/2010)  Превземи документ