СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Марија Чатмова Секретар на општина Велес marija.catmova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 378693СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЈАВНИ НАБАВКИ, ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Анита Пивкова Раководител на сектор anita.pivkova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 112 078 394547ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И МЕСНА САМОУПРАВА

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Надица Габерова Советник за нормативно правни работи nadica.gaberova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 219387
Миле Нацев Помлад соработник за заштита и спасување и управување со кризи mile.nacev@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 984367
Дивна Настова Самостоен референт-архивар divna.nastova@veles.gov.mk 043 232 406, локал
Петар Пановски Возач 043 232 406, локал 075 386514
Лиле Ивчева Телефонска централа 043 232 406, локал 078 297160
Емил Пашалевски Работник на приемен пулт 043 232 406, локал 075 215313
Ангел Станкоски Магационер/доставувач 043 232 406, локал 075 386143
Тони Пановски Работник за давање податоци и информации toni.panovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 070 991771
Слободан Стојановски Работник за давање податоци-информации slobodan.stojanovski@veles.gov.mk 043 232 406 078 267813
Давид Андов Работник за давање податоци-информации david.andov@veles.gov.mk 043 232 406 075 329265
Наташа Калешова Хигиеничар 043 232 406 075 312160
Билјана Христова Хигиеничар 043 232 406 075 312162
Сузана Сенкова Хигиеничар 043 232 406 078 295934
Лилјана Митрева Хигиеничар 043 232 406 075 247638
Светлана Младеновска Хигиеничар 043 232 406 075 396353ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Верица Тодоровска Дацева Раководител на Одделение за јавни дејности verica.todorovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 247634
Еленче Тевчева Советник за образование elence.tevceva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 374817
Родна Трајковска Соработник за социјална и здравствена заштита rodna.trajkovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351675
Билјана Вељанова Советник за образование biljana.veljanova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397238
Сања Давчев Виш соработник за здравствена заштита sanja.davcev@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 387681
Владимир Смилев Помлад соработник за подготовка на документација од областа на културата и спортот vladimir.smilev@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 320822
Никола Балов Помлад референт за соработка со немнозинските заедници nikola.balov@veles.gov.mk 043 232 406 075 329263ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Јадранка Митевска Виш соработник за подготовка на спецификации за јавни набавки jadranka.mitevska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078  216224
Никола Митровски Советник за следење на постапки за јавни набавки nikola.mitrovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 338069ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Ивица Тасевски Самостоен референт – Техничар на ИКТ ivica.tasevski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 106 070 323959
Андреј Ќамилов Виш соработник – WEB администратор andrej.kjamilov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 106 070 377071
Виктор Јаневски Помлад соработник администратор на ИС viktor.janevski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 106 075 313561
Панче Јанев Виш соработник за администрирање со бази на податоци pance.janev@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 669207ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

 

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Магдалена Спасева Раководител на одделение за поддршка на градоначалникот magdalena.spaseva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 495858
Мери Перкова Советник за односи со јавност и слободен пристап до информации од јавен карактер meri.perkova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351672
Александра Андреева Советник за односи со јавност aleksandra.andreeva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 746554
Даниела Саздова Самостоен референт за административна поддршка во Одделение за поддршка на Градоначалникот daniela.sazdova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 313563
Сашо Андреев Возач на градоначалникот 043 232 406, локал 075 386513СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИИ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Петре Цилаков Раководител на сектор petrе.cilakov@veles.gov.mk 043 232 406, локал / 076 302007ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Роза Здравева Раководител на Одделение за урбанизам roza.zdraveva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076495853
Владимир Трајков Советник за спроведување на урбанистички планови vladimir.trajkov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 227633
Ѓоре Миров Советник за спроведување на урбанистички планови gjore.mirov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397242
Марија Цилакова Советник за правни работи и правна помош marija.cilakova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351876
Пепи Димков Советник за организационо-технички работи од областа на урбанизмот pepi.dimkov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351877
Јадранка Илијева Соработник за спроведување на урбанистички планови jadranka.ilijeva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 329628
Ангела Чичевалиева Виш соработник за организационо-технички работи од областа на урбанизмот angela.cicevalieva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351670
Марија Рунтева Соработник за спроведување на урбанистички планови marija.runteva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 241785
Маринела Велковска Соработник – урбанистички планер marinela.velkovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351861ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Даниела Петковска Соработник за заштита на амбиентен воздух, вода и зеленило daniela.petkovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 112 075 247635
Рајна Игновска Наунчев Советник за оцена на влијание врз животна средина rajna.nauncev@veles.gov.mk 043 232 406, локал 112 071 277507ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ И СООБРАЌАЈ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Славче Велков Раководител на Одделение за комунални работи и сообраќај slavce.velkov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 252605
Снежана Дервишова Советник за изградба и одржување на комунална инфраструктура snezana.dervisova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397245
Тијана Маневска Советник за изградба и одржување на комунална инфраструктура tijana.manevska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 495850
Димче Атанасовски Советник за изградба и одржување на комунална инфраструктура dimce.atanasovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351864
Веса Смилева Советник за изградба и одржување на комунална инфраструктура vesa.smileva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 387396
Трајан Симоновски Советник за сообраќај и патишта trajan.simonovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 234789
Жарко Атанасовски Виш соработник за инфраструктурни објекти и придружни инсталации zarko.atanasovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312147
Леона Брчков Помлад соработник за сообраќај и патишта leona.brckov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 385250
Јовче Митковски Самостоен референт за надоместок за уредување на градежно земјиште jovce.mitkovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312149ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Емилија Андовска Раководител на одделение за евроинтеграции и локален економски развој emilija.andovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 385988
Александар Анастасовски Советник за аналитика и планирање на локален економски развој aleksandar.anastasovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397226
Дејан Таневски Соработник за претприемништво,угостителство и туризам dejan.tanevski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 274181
Славица Гајдова Соработник за евроинтеграции и грантови во Одделение за локален економски развој slavica.gajdova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 345163
Фросина Маџарова Помлад соработник за евроинтеграции и грантови frosina.madzarova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 345164ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Славица Переска Раководител на Одделение за инспекциски надзор slavica.pereska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 070 302218
Силфана Ончева Советник инспектор за утврдување на наплата на данок silfana.onceva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397232
Македонка Виларова Советник – просветен инспектор makedonka.vilarova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 309227
Томислав Босилков Советник – градежен инспектор tomislav.bosilkov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 495856
Лидија Ѓурова Советник – градежен инспектор lidija.gjurova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 070 377 289
Ирена Левкова Советник – комунален инспектор irena.levkova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 309977
Љупче Ничовски Советник – инспектор за домување ljupce.nicovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 247639
Магдалена Грубор Помлад соработник за правни работи magdalena.grubor@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 379671
Благој Калузаров Самостоен референт – комунален редар blagoj.kalauzarov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312156
Ѓоре Климкаров Самостоен референт – комунален редар gjore.klimkarov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351879
Стојан Петкашинов Самостоен референт – комунален редар stojan.petkasinov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 289135
Александар Наков Помлад референт за организационо технички работи aleksandar.nakov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 234482ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Аритиа Мајнова Советник  внатрешен ревизор aritia.majnova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 329264ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Сања Карабатова Игновска Советник за примена на прописи, постапки и обуки за човечки ресурси sanja.karabatova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351674
Зорица Миладиновска Виш соработник за примена на прописи, постапки и обуки за човечки ресурси zorica.miladinovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 247636
Сања Самаракова Помлад соработник за примена на прописи, постапки и обуки за човечки ресурси sanja.samarakova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 418468ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

 

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Оливера Чанева Раководител на Oдделение за финансиски прашања olivera.caneva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397240
Будимка Бошкова Советник-одговорен сметководител budimka.boskova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 345167
Пепита Стојковска Советник проценувач на недвижен имот pepita.stojkovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 495855
Невенка Петрушевска Виш соработник за комунална такса nevenka.petrusevska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312146
Александар Вишинов Помлад соработник-книговодител aleksandar.visinov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351679
Александра Петрушевска Виш соработник даночен извршител aleksandra.petrusevska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 427 296
Анета Спасева Помлад соработник за прибирање финансиски документи aneta.spaseva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 234295
Моника Таневска Помлад соработник за прибирање финансиски документи monika.tanevska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 359183
Билјана Шопова Советник за утврдување на данок на промет на недвижности, наследство и подарок biljana.sopova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312190
Цветанка Атанасова Самостоен референт книговодител cvetanka.atanasova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 382658
Стефанија Гаврилова Самостоен референт книговодител stefanija.gavrilova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 235015ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Димче Јованов Командир на вод tppe@veles.gov.mk 076 495854
Ивица Поповски Командир на одделение tppe@veles.gov.mk 075 312197
Марјан Мицев Командир на одделение 075 312191
Тони Цветковски Командир на одделение 075 312185
Роберт Драскачев Пожарникар 075 312175
Митко Стоилов Пожарникар 075 312192
Александар Димитров Пожарникар 075 312181
Томислав Неделковски Пожарникар 075 312187
Божидар Драскачев Пожарникар 075 312174
Бошко Петрушевски Пожарникар 075 312182
Аце Темелковски Пожарникар 075 312177
Ѓоре Огњанов Пожарникар 075 312173
Благој Анастов Пожарникар 075 312188
Бајровик Нихат Пожарникар 075 312159
Стојановски Бранко Пожарникар 078 259381
Адилов Рамадан Пожарникар 078 259382
Костов Никола Пожарникар 078 259386
Здравевски Лазе Пожарникар 078 295731
Диковски Кире Пожарникар 078 289132
Јолдашев Александар Пожарникар 078 289957
Пачуков Борче Пожарникар 078 259387
Шакиров Роберт Пожарникар 075 215978
Блажевски Лазе Пожарникар 075 213658
Неделков Сашко Пожарникар 076 351673Вработени лица преку Агенција за привремени вработувања

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Ленче Шеќерова Помлад соработник за проведување на урбанистички планови lence.sekerova@veles.gov.mk 076 365304Службеник за млади

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Владимир Смилев vladimir.smilev@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 320822