КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година Превземи документ
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година Превземи документ
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година Превземи документ
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година Превземи документ


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Годишен извештај за 2023 година Превземи документ
Годишен извештај за 2022 година Превземи документ
Годишен извештај за 2021 година Превземи документ
Годишен извештај за 2020 година Превземи документ
Годишен извештај за 2019 година Превземи документ
Годишен извештај за 2018 година Превземи документ
Годишен извештај за 2017 година Превземи документ
Годишен извештај за 2016 година Превземи документ


ЗАВРШНА СМЕТКА

Завршна сметка за 2023 година Превземи документ
Завршна сметка за 2022 година Превземи документ
Завршна сметка за 2021 година Превземи документ
Завршна сметка за 2020 година Превземи документ
Завршна сметка за 2019 година Превземи документ
Завршна сметка за 2018 година Превземи документ


МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА

Информации за месечни примања за месец март 2021г. Превземи документ


Ревизорски извештај за Општина Велес за 2018 година

Сметка на приходи на буџет на дотации (937) Превземи документ
Сметка на приходи на буџет на дотации (930) Превземи документ
Сметка на основен буџет (630) Превземи документ
Сметка на основен буџет (637) Превземи документ


Ревизорски извештај за Општина Велес за 2014 година

Ревизорски извештај за Општина Велес за 2014 година – прв дел Превземи документ
Ревизорски извештај за Општина Велес за 2014 година – втор дел Превземи документ