Вработувањето на државни службеници во Општина Велес се врши по пат на јавен оглас согласно Законот за државни службеници  (Пречистен текст) објавен во Службен весник на Република Северна Македонија број 108/2005 и Правилникот Правилник за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници (објавен во Службен весник на Република Северна Македонија број 85/2005). Постапката за вработување се реализира преку Агенцијата за државни службеници на Република Северна Македонија.

Повеќе информации на http://aa.mk/

 


Прописи кои престанале да важат

ЈАВЕН ОГЛАС

ОДЛУКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ИНТЕРНИ ОГЛАСИ