Вработувањето на државни службеници во Општина Велес се врши по пат на јавен оглас согласно Законот за државни службеници  (Пречистен текст) објавен во Службен весник на Република Северна Македонија број 108/2005 и Правилникот Правилник за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници (објавен во Службен весник на Република Северна Македонија број 85/2005). Постапката за вработување се реализира преку Агенцијата за државни службеници на Република Северна Македонија.

Повеќе информации на http://aa.mk/

 


  • Закон за административни службеници  (Пречистен текст) објавен во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20).
  • Закон за вработените во јавниот сектор  (Пречистен текст) објавен во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20).
  • Закон за работните односи  (Пречистен текст) објавен во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19).

ЈАВЕН ОГЛАС

ОДЛУКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ИНТЕРНИ ОГЛАСИ