ОБЈАВА бр. 2/2024 за добивање право за поставување на  билборди и дигитални паметни рекламни паноа на територијата на град Велес, со електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 2/2024 за добивање право за поставување на  билборди и дигитални паметни рекламни паноа на територијата на град Велес, со електронско јавно наддавање Согласно Одлука за утврдување на почетна цена за поставување на билборди и рекламни паноа на територијата на град Велес(„Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 18/23) и Записникот од одржаната седница на…

ИЗВЕСТСУВАЊЕ

Врз основа на член 17-г од Законот за јавните претпријатија (,,Службен весник на Републиика Македонија’’ бр.338/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.75/19, 89/22 и 274/22), како и чл.6 од Правилникот за формата и содржината на јавниот повик, начинот на…