ОБЈАВА број 1

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со: 

 1. Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс за ГП 1.01 (КП бр. 1516/5 и КП бр. 1537/2), КО Мамутчево, Општина Велесдонесен со Потврда бр. 1310-24 од 01.08.2017 година, со намена на градба Г2-лесна и незагадувачка индустрија со компатибилна класа на намена Б1 и Б2, со карактеристики согласно Табеларен преглед бр.1
 2. Измена и дополна на урбанистички план вон населено место- урбана единица 2-Блок 1 и 2-Езеро Младост-Општина Велес, донесен со Одлука бр. 0701-2095/2 од 16.05.2007 година, со намена на градба Б5-Хотелски комплекси со компатибилна класа на намена Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, Д1, Д2 и Д3 со карактеристики согласно Табеларен преглед бр.2
 3. Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд населба- во КО Башино село и КО Новачани, Општина Велес, донесен со Одлука бр. 27-4800/6 од 20.08.2015 година, со намена на градба А4-времено сместување со компатибилна класа на намена Б1, Б3, В2 и Д3, со карактеристики согласно Табеларен преглед бр.3
 4. Измена и дополна на урбанистички план за вон населено место УЕ 1-блок 1, езеро Младост во Велес, донесен со одлука бр. 0701-700/8 од 14.02.2007 година, со намена на градба А1-станбени куќи, со карактеристики согласно Табеларен преглед бр. 4
 5. Детален урбанистички план: Локалитет Тунел-2 УЕ 12, дел од блок 58 и 59, донесен со одлука бр. 0701-4673/6 од 19.12.2006 година, со намена на градба А1-станбени куќи, со карактеристики согласно Табеларен преглед бр. 5

Табеларен преглед бр.1           

Реден бројБрој на градежна парцелаБрој на катастарска парцела (КО Мамутчево) Површина на градежна парцелаПовршина за градењеПроцент на изграденостКоефициент на искористеностВисина до венецКатностВкупно изградена површинаБанкарска гаранција за сериозност на понудата
 1 1.01.3дел од КП бр. 1516/5, дел од КП бр. 1537/2 21 053 м2 12 632 м2 60 1,14во зависност од технолошкиот процес П+2+Пк 24 000 м2 1 284 233,00 денари
 2 1.01.5 дел од КП бр.1516/5 104 285 м2 82 571 м2 60 1,14во зависност од технолошкиот процес П+2+Пк 118 895 м2 6 361 385,00 денари
 3 1.01.6 дел од КП бр.1516/5 8 124 м2 4 929 м2 61 1,14во зависност од технолошкиот процес П+2+Пк 9 261 м2 495 564,00 денари

Табеларен преглед бр. 2

Реден бројБрој на градежна парцелаБрој на катастарска парцела (КО Башино село-вон г.р.)Површина на градежна парцелаПовршина за градењеМаксимална височина на градењеКатностМаксимална бруто развиена површинаБанкарска гаранција за сериозност на понудата
11.1КП бр. 108/3910 659 м24 779 м213,60 мП+319 115 м23 016 497,00 денари

Табеларен преглед бр. 3

Реден бројБрој на градежна парцелаБрој на катастарска парцела Површина на градежна парцелаПовршина за градењеПроцент на изграденостКоефициент на искористеностВисина до венецКатностВкупно изградена површинаБанкарска гаранција за сериозност на понудата
 1 1.14КП бр. 493/9, КО Новачани 740 м2 244,60 м2 32,99 0,66 7.00 м П+1 489,20 м2 209 420,00 денари
 21.15КП бр. 493/9, КО Новачани 603 м2 261,79 м2 43,42 0,87 7.00 м П+1 523,58 м2 170 649,00 денари
 31.16КП бр. 493/9, КО Новачани 910 м2 217,51 м2 23,91 0,48 7.00 м П+1 435,02 м2 257 530,00 денари
 41.17КП бр. 493/9, КО Новачани 695 м2 242,51 м2 34,90 0.70 7.00 м П+1 485,02 м2 196 685,00 денари
 51.18КП бр. 493/9, КО Новачани 685 м2 187,02 м2 27,28 0,55 7.00 м П+1 374, 04 м2 193 855,00 денари
 61.19КП бр. 493/9, КО Новачани 1059 м2 184,93 м2 17,44 0,35 7.00 м П+1 369,86 м2 299 697,00 денари
 71.21КП бр. 493/9, КО Новачани, КП бр. 18/23, КО Башино село вон гр. 885 м2 182,22 м2 20,62 0,41 7.00 м П+1 364,44 м2 250 455,00 денари

Табеларен преглед бр. 4

Реден бројБрој на градежна парцелаБрој на катастарска парцела Површина на градежна парцелаПовршина за градењеВисина до венецКатностВкупно изградена површинаБанкарска гаранција за сериозност на понудата
 1 5КП бр. 20/1 и 789/2, КО Башино село вон гр.616 м2196 м2 7.20 м П+1392 м2 37 576,00 денари
 2 6КП 20/1, 18/1, 789/2, КО Башино село вон гр.603 м2164 м2 7.20 м П+1329 м2 36 783,00 денари
 3 34 КП 20/1, КО Башино село вон гр596 м2165 м2 7.20 м П+1329 м2 36 356,00 денари

Табеларен преглед бр. 5

Реден бројБрој на градежна парцелаБрој на катастарска парцела (КО Велес)Површина на градежна парцелаПовршина за градењеПроцент на изграденостКоефициент на искористеностМаксимална височина на градењеКатностМаксимална бруо развиена површинаБанкарска гаранција за сериозност на понудата
14.12КП бр. 17906407 м2113 м2  10,40П+2338 м230 000,00 денари
24.4КП бр. 17897381 м2104 м227,30,8210,40П+2313 м230 000,00 денари
34.2КП бр. 17895446 м2104 м223,40,7010,40П+2313 м230 000,00 денари

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на јавното наддавање имаат:

1.Физички лица: државјани на Република Северна Македонија, државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Северна Македонија.

2.Правни лица: домашно правно лице, правно лице во мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и правно лице, регистрирани во Централен  регистер на Република Северна Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на европската унија и на ОЕЦД а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Северна Македонија.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање по електронски пат, преку информацискиот систем поставен на интернет страницата www.gradezno-zemjiste.mk при што потребната документација се доставува во скенирана копија во PDF. или фотографија од документот во jpg. или jpeg. форма, во која е наведено за која парцела се однесува самата пријава и кои документи се составен дел на пријавата, комплетирана со следните докази (приложени во оригинал или фотокопии заверени на нотар):

 1. Пријава од подносителот, во која се наведени податоци за подносителот на пријавата, податоци за предметното земјиште на кое се однесува пријавата и која документација се доставува во прилог. Доколку лицето кое ја пополнува пријавата за аукција е во улога на полномошник задолжително е да прикачи полномошно заверено на нотар;
 2. Банкарска гаранција за сериозност на понудата во износ од 100% од вкупната почетна цена на градежното земјиште со рок на важност до 31.12.2019, доставена оригинал во хартиена форма до Комисијата. Со банкарската гаранција понудувачот ќе гарантира дека доколку добие статус на најповолен понудувач ќе ја уплати крајно постигнатата цена за отуѓување на градежното земјиште на електронското јавно наддавање во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор на најповолен понудувач;
 3. За физичките лица уверение за државјанство;
 4. За правните лица доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистар;
 5. Уредно полномошно за полномошникот што го претставува правното лице, односно доказ за својството овластено одговорно лице за правното лице;
 6. e-mail адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање (за подносителите на пријави кои ќе достават погрешна е-маил адреса Општина Велес нема обврска да прима и врши корекции на истата). 

Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што подносителите на некомплетни пријави ќе бидат електронски известени.

Комисијата по истекување на рокот за поднесување на пријавите, утврдува дали пријавите се комплетирани и поднесени во согласност со условите од објавата. Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од 24 часа по истекување на рокот за поднесување на истите, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува и корисничко име и лозинка за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

 ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежните парцели наведени во Табеларниот преглед бр.1 изнесува 61,00 денари од метар квадратен.

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежната парцела наведена во Табеларниот преглед бр. 2 изнесува 283,00 денари од метар квадратен.

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежните парцели наведена во Табеларниот преглед бр. 3 изнесува 283,00 денари од метар квадратен.

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежните парцели наведена во Табеларниот преглед бр. 4 изнесува 61,00 денари од метар квадратен

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежните парцели наведена во Табеларниот преглед бр. 5 изнесува 61,00 денари од метар квадратен.

 БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

 1. Банкарската гаранција за сериозност на понудата за секоја градежна парцела е утврдена согласно Табеларен преглед даден во оваа објава. 

РОКОВИ

            Пријавите за учество на електронското јавно наддавање по Табеларен преглед бр.1 можат да се достават до 16.09.2019 година, електронски на следната интернет адреса: www.gradezno-zemjiste.mk

Пријавите за учество на електронското јавно наддавање по Табеларен преглед бр.2 можат да се достават до 16.09.2019 година, електронски на следната интернет адреса: www.gradezno-zemjiste.mk

Пријавите за учество на електронското јавно наддавање по Табеларен преглед бр.3 можат да се достават до 19.08.2019 година, електронски на следната интернет адреса: www.gradezno-zemjiste.mk

Пријавите за учество на електронското јавно наддавање по Табеларен преглед бр.4 можат да се достават до 19.08.2019 година, електронски на следната интернет адреса: www.gradezno-zemjiste.mk

Пријавите за учество на електронското јавно наддавање по Табеларен преглед бр.5 можат да се достават до 19.08.2019 година, електронски на следната интернет адреса: www.gradezno-zemjiste.mk 

Јавното наддавање ќе се оддржи електронски на следната интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk 

Јавното наддавање по ГП 1.01.3 од Табеларен преглед бр. 1 ќе започне на 18.09.2019, во 10:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање по ГП 1.01.5 од Табеларен преглед бр. 1 ќе започне на 18.09.2019, во 10:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање по ГП 1.01.6 од Табеларен преглед бр. 1 ќе започне на 18.09.2019, во 11:00 часот и истото ќе трае 15 минути. 

Јавното наддавање по ГП 1.1 од Табеларен преглед бр. 2 ќе започне на 18.09.2019, во 11:30 часот и истото ќе трае 15 минути

Јавното наддавање по ГП 1.14 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 21.08.2019, во 08:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање по ГП 1.15 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 21.08.2019, во 09:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање по ГП 1.16 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 21.08.2019, во 09:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање по ГП 1.17 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 21.08.2019, во 10:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање по ГП 1.18 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 21.08.2019, во 10:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање по ГП 1.19 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 21.08.2019, во 11:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање по ГП 1.21 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 21.08.2019, во 11:30 часот и истото ќе трае 15 минути

Јавното наддавање по ГП 5 од Табеларен преглед бр. 4 ќе започне на 21.08.2019, во 12:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање по ГП 6 од Табеларен преглед бр. 4 ќе започне на 21.08.2019, во 12:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање по ГП 34 од Табеларен преглед бр. 4 ќе започне на 21.08.2019, во 13:00 часот и истото ќе трае 15 минути

Јавното наддавање по ГП 4.12 од Табеларен преглед бр. 5 ќе започне на 21.08.2019, во 13:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање по ГП 4.4 од Табеларен преглед бр. 5 ќе започне на 21.08.2019, во 14:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање по ГП 4.2 од Табеларен преглед бр. 5 ќе започне на 21.08.2019, во 14:30 часот и истото ќе трае 15 минути

ПОСТАПКА

 1. Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од 24 часа по истекување на рокот за поднесување на истите, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува и корисничко име и шифра за учество на електронското јавно наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.
 2. На денот на одржување на електронското јавно наддавање учесниците пристапуваат на интернет страната со корисничкото име и шифрата која ја добиле на e-mail адресата, доставена во прилог на пријавата за учество на  јавното наддавање.
 3. Електронското јавното наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник во јавното наддавање, за секоја градежна парцела посебно.
 4. Електронското јавното наддавање го следи Комисија, формирана од Градоначалникот на Општина Велес.
 5. Електронското јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.
 6. Наддавањето за градежните парцели од Табеларен преглед бр.1  се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” не помалку од 10,00 денари.

Наддавањето за градежната парцела од Табеларен преглед бр.2  се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” не помалку од 30,00 денари.

Наддавањето за градежните парцели од Табеларен преглед бр.3  се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” не помалку од 30,00 денари.

Наддавањето за градежните парцели од Табеларен преглед бр.4  се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” не помалку од 10,00 денари.

Наддавањето за градежните парцели од Табеларен преглед бр.5  се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” не помалку од 10,00 денари.

 1. Електронското јавно наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во оваа објава, при што доколку во истекот на последните две минути од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути. Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.
 2. Учесникот на јавното наддавање кој понудил најголема цена се стекнува со статусот најповолен понудувач.
 3. Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.
 4. По завршување на постапката за јавно наддавање, Комисијата е должна во рок од три работни дена да достави барање за мислење до Државното правобранителство на Република Северна Македонија по однос на нацрт-текст на договорот за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија.
 5. Државното правобранителство на Република Северна Македонија е должно да достави мислење по однос на нацрт-текст на договорот за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од добивање на барањето за мислење. Доколку во рок од 30 дена Државното правобранителство на Република Северна Македонија не достави мислење, ќе се смета за позитивно.
 6. По прибавување на позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Северна Македонија, Комисијата во рок од три работни дена до најповолниот понудувач доставува известување за избор на најповолен понудувач.
 7. Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од добивање на известувањето за избор на најповолен понудувач е должен да ги уплати средствата и до Комисијата да достави доказ за извршената уплата.
 8. Доколку најповолниот понудувач не ги уплати средствата во утврдениот рок, банкарската гаранција за сериозност на понудата се активира и нема да се пристапи кон склучување на договор и истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела.
 9. Доколку најповолниот понудувач ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од јавното наддавање во утврдениот рок, а врз основа на доставената документација не може да се склучи договор, уплатените средства за отуѓување на градежното земјиште не му се враќаат, банкарската гаранција за сериозност на понудата се активира и нема да се пристапи кон склучување на договор.
 10. Во рок од пет работни дена по доставување на доказ за извршена уплата и доставување на целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање, Градоначалникот на Општина Велес во име на Република Северна Македонија склучува договор за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија.
 11. По склучувањето на договорот Општина Велес во рок од еден ден, електронски го доставува договорот до Одделението за финансиски прашања за утврдување на данокот на промет на недвижности. Купувачот е должен во рок од 15 дена од добивање на решението за утврдување на данокот на промет на недвижности да го плати данокот и да достави доказ за извршена уплата.
 12. По доставување на доказ за извршена уплата на данок на промет на недвижности, купувачот во рок од 15 дена договорот електронски го доставува кај нотар заради вршење на солемнизација. Купувачот е должен солемнизацијата да ја изврши во рок од 30 дена од доставувањето на договорот кај надлежен нотар.
 13. Неисполнувањето на обврските од точките 17 и 18 од оваа објава по вина на купувачот претставуваат основ за еднострано раскинување на договорот при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето не се враќаат на купувачот.
 14. Со договорот купувачот се обврзува во рок од 9 месеци од извршената солемнизација на договорот каде што предмет на договорот е градежна парцела со површина до 5.000 м2, односно во рок од 12 месеци од извршената солемнизација на договорот каде што предмет на договорот е градежна парцела над 5.000 м2 да обезбеди одобрение за градба на предвидените објекти согласно урбанистичкиот план по кој земјиштето е отуѓено и да ги изгради објектите согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено, во рок од две (2) години од добивање на правосилно одобрение за градење за објекти со бруто изградена површина до 1000 м2, односно во рок од четири (4) години од добивање на правосилно одобрение за градење за објекти со бруто изградена површина над 1000 м2, во спротивно, доколку купувачот не извади одобрение за градење во предвидениот рок, односно доколку објектите не се изградат во определениот рок по вина на купувачот, истиот ќе има обврска да плаќа договорна казна во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното надавање на предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно 3 % од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5 % од вкупно постигнатата цена на јавното надавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истекот на рокот. Најповолниот понудувач се обврзува да го плати данокот на промет што ќе произлезе како обврска по склучениот договор за отуѓување на градежното земјиште.
 15. Минималниот процент кој треба да биде изграден од вкупно развиената површина за градење предвидена со урбанистичкиот план за предметната градежна парцела не смее да биде помалку од 30%.
 16. Во цената на градежното земјиште не е вклучен надоместокот за уредување на градежното земјиште.
 17. Трошоците за нотарската процедура и воведувањето во евиденцијата на недвижностите во Агенцијата за катастар за недвижности паѓаат на товар на купувачот на градежното земјиште.
 18. Сопственикот на градежното земјиште стекнато во постапка за отуѓување по пат на јавно наддавање не смее истото да го пренесува на трети лица пред исполнување на обврските од договорот за отуѓување на истото. Забраната за пренесување на трети лица се прибележува во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.
 19. Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Комисијата во рок од три дена од одржаното електронско јавно наддавање. По приговорот со решение Комисијата е должна да одлучи во рок од пет дена од приемот на истиот.
 20. Против решението донесено од страна на комисијата, со кое се одлучува по поднесен приговор, странката има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 

Оваа објава ќе биде објавена и на WEB страната на Општина Велес, www.veles.gov.mk, како и на WEB страната www.gradezno-zemjiste.mk.

Лице за контакт:  Ангела Чичевалиева    тел. 043 -232-406 локал 126  и 076/351-670