Предмет на овој проект е формирање на градежна парцела на КП 14055 и пристапен пат во остатокот од опфатот – делови од КП 10424/1, КП 10456, КП 10461, КП 10459, КП 10460, КП 10479, КП 10636, КП 10633, КП 15559.

-Намена на површини:

Г2.1-лесна градежна индустрија – база за производство на aсфалт

Вкупната површина на проектниот опфат изнесува 1.6ха.