Просторот кој е предмет на изработка на урбанистичкиот проект се наоѓа во КО Караслари, Општина Велес, и истиот се наоѓа вон опфат на

урбанистички план. Во рамките на границите на проектниот опфат влегува КП 1541/13.

-Намена на површини:

А4.2- мотели

Формирањето на градежната парцела се предвидува од постоечката КП бр 1541/13 со површина 967 м2.