Предмет на овој проект е планирање на полигон за обука на возачи на моторни возила на дел од КП 2356 КО Оризари вон град, Општина Велес.

-Намена на површини:

Е2.1 згради и комплекси на патниот сообраќај– полигон за обука на возачи на моторни возила

Вкупната површина на проектниот опфат изнесува 0,26ха.