С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид по

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1-лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи-пвц столарија, на КП 1826, КП 1827 и КП 1829, дел од КП 1757/1, дел од КП 1757/2, дел од КП 1760, дел од КП 1759, дел од КП 1830 и дел од КП 1831/2, КO Оризари-вгр, Општина Велес

Граници на опфатот за КП 1826, КП 1827 и КП 1829, дел од КП 1757/1, дел од КП 1757/2, дел од КП 1760, дел од КП 1759, дел од КП 1830 и дел од КП 1831/2, КO Оризари-вгр се:

– На исток опфатот се граничи со КП 1831/1 и КП 1837;

– На север опфатот се граничи со КП 2937/1 и КП 1832;

– На запад опфатот се граничи со КП 1824 и КП 1823;

– На југ опфатот се граничи со КП 1757/1, КП 1757/2, КП 1760 и КП 1759.

 

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 5010м2 или 0,50 ха.

Јавниот увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1-лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи-пвц столарија, на КП 1826, КП 1827 и КП 1829, дел од КП 1757/1, дел од КП 1757/2, дел од КП 1760, дел од КП 1759, дел од КП 1830 и дел од КП 1831/2, КO Оризари-вгр, Општина Велес.

Јавниот увид ќе трае 15 работни дена, од 21.11.2022 до 09.12.2022 година, на службената веб страна на Општина Велес (www.veles.gov.mk).

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења.


Соопштение
Урбанистички проект