КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година Превземи документ
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година Превземи документ


ЗАВРШНИ СМЕТКИ

Завршна сметка на буџетот на општина Велес за 2018 година Превземи документ
Завршна сметка на буџетот на општина Велес за 2017 година Превземи документ
Завршна сметка на буџетот на општина Велес за 2016 година Превземи документ


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Годишен извештај за 2018 година Превземи документ
Годишен извештај за 2017 година Превземи документ
Годишен извештај за 2016 година Превземи документ


Ревизорски извештај за Општина Велес за 2018 година

Сметка на приходи на буџет на дотации (937) Превземи документ
Сметка на приходи на буџет на дотации (930) Превземи документ
Сметка на основен буџет (630) Превземи документ
Сметка на основен буџет (637) Превземи документ


Ревизорски извештај за Општина Велес за 2014 година

Ревизорски извештај за Општина Велес за 2014 година – прв дел Превземи документ
Ревизорски извештај за Општина Велес за 2014 година – втор дел Превземи документ


Преглед на структурата на даноци и давачки за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште и недвижен имот

Одлука за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште Превземи документ
Одлука за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот Превземи документ