Граѓанското учество како концепт е суштинска компонента на едно здраво демократско општество. Ангажираното граѓанство, т.е. граѓаните кои се активно вклучени во подобрувањето на своите заедници и својата држава се од огромнa корист за граѓанското општеството и главен показател за здрави заедници, демократска држава и задоволни граѓани.