КОНТАКТ ИНФО

Адреса:
ул.“Алексo Демниевски-Бауман” бр.10, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Петок: 07:00 – 20:00часот
Телефон (централа):
043 212 912
Телефон (факс):
043 212 911
Е-пошта
jpssoparksportveles@gmail.com
Веб страна
www.parksport.com.mk


ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ „ПАРК – СПОРТ“

ВИЗИЈА
Нашата визија е јасна, едноставна и реално определена, визија за унапредување на менаџирањето на постоечките спортски капацитети прифаќајќи го моделто за партнерство и соработка пред се со основачот на ЈП, Советот и Градоначалникот на Општина Велес и со приватниот сектор.
Работиме одговорно и посветено, а наша обврска е да ги следиме потребиде на граѓаните на Општина Велес од областа на спортот, физичката култура и рекреацијата. Едноставно на тој начин можеме да обезбедиме доволно финансиски средства за самоодржлив развој, преку кој директно ќе ја зајакнеме сопствената деловна позиција на пазарот.
Ние иднината на ЈПССО “Парк-Спорт“, ја гледаме тоа да прерасне во атрактивен и конкурентен спортско-рекреативен центар, со создадени квалитетни услови и услуги за остварување и реализација на планираните програмски активности на спортските друштва и клубови, здруженија на граѓани, групи на граѓани, поединци и др.

МИСИЈА
Основната мисија и стремеж на ЈПССО “Парк-Спорт“ Велес, е зајакнување на сопствената деловна промоција, заради конкурентност на пазарот.
Имаме цврста и јасна насока – ревитализација и надградување на постојните спортски капацитети со кои располага ЈП, за заштита и унапредување на интересите на спортот, спортистите и спортстките клубови.
Нашата мисија јасно се отсликува во заложбата за остварување на професионалните иперативи-воведување на нови форми и содржини на активности, развивање и изработка на нови иницијативи и проекти за поефикасно и поисплатливо искористување на сите постоечки капацитети и потенцијали со кои располага ЈП, со единствена цел да го подобриме спортско – рекреативниот живот на граѓаните на Општина Велес.ГОДИШНА ПРОГРАМА

Годишна програма за работата на Јавно претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Парк – спорт“ за 2020 година Превземи документ


ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Извештај за работата на претријатието за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 Превземи документ
Извештај за работата на претријатието за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 Превземи документ
Извештај за работата на претријатието за период од 01.01.2019 до 31.09.2019 Превземи документ
Извештај за работата на претријатието за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 Превземи документ


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ И ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен извештај и завршна сметка на Јавно претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Парк – спорт“ за 2019 година Превземи документ