РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВТОР ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP2)

MSIP2-SIG-NCB-035-22

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

2. Република Северна Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој за Проектот за подобрување на општински услугите и има намера дел од добиените средства од овој Кредит да ги искористи за исплата по договор за набавка на стоки – Набавка на теренско патничко возило, со вклучена испорака на возилото до седиштето на Општина Велес MSIP2-SIG-NCB-035-22.

3. Општина Велес ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка и транспорт на: 1 ( едно) возило за потребите на општината, со вклучена испорака на возилото до седиштето на Општина Велес, кое се набавува за овозможување на полесен пристап за одржување на системот: санирање на дефекти, следење на квалитетот на водата за пиење, и комуникација со корисниците на системот за водоснабдување како и за одржување на други системи за водоснабдување во руралните средини.

4. Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за национално конкурентно наддавање (NCB) како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, (од јануари 2011 година), и е отворен за сите Понудувачи од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации од:
opve@veles.gov.mk и да извршат увид во тендерската документација на наведената адреса: Општина Велес, 1400 Велес од 07:30 до 14:30 часот не подоцна од 25.01.2022 година.

6. Заинтересираните Понудувачи може да ја купат комплетната тендерска документација на македонски јазик по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу: Општина Велес, Предмет: Набавка на теренско патничко возило, со вклучена испорака на возилото до седиштето на Општина Велес
Адреса: ул. „Панко Брашнар“ бр 1 Велес,
Архива на Општина Велес
Поштенски број: 1400,
Република Северна Македонија
и по плаќањето на неповратна такса од 2.000,00 МКД.
преку ПП50 образец, на следнава сметка:
Банка: Народна банка на Република Македонија
Трезорска сметка 100000000063095
Сметка на буџетски корисник 711014100963010
Приходно конто 725939
Програма 00

7. Комплетот тендерска документација ќе биде испратен во електронска и печатена форма и преку пошта на адресите доставени од страна на Понудувачите во форма на писмено барање.

Понудите треба да бидат доставени на долунаведената адреса: ул. „Панко Брашнар“ бр 1, Велес, во архивата на Општина Велес
Адреса: ул. „Панко Брашнар“ бр 1 Велес
Поштенски број: 1400
Архива
Држава: Република Северна Македонија

13:00 часот 15.02.2022

Сите понуди мора да бидат придружени со гаранција на понудата од не помалку од 40.000,00 МКД. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе решат да присуствуваат на адресата наведена подолу:
Адреса: ул. „Панко Брашнар“ бр 1, Велес
Поштенски број: 1400
Архива
Држава: Република Северна Македонија
во:

13:15 часот 15.02.2022