Повик за поднесување на понуди
Република Северна Македонија

Втор проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2

MSIP2-SIG-NCB-038-22

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Втоиот проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на водоснабдителен систем за снабдување со вода за н.м. Сопот, Општина Велес.

3. Општина Велес ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат „Изградба на водоснабдителен систем во населено место Сопот“, Општина Велес.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:
Адреса: ул. Панко Брашнар бр.1 Велес
Град: Велес
Поштенски број: 1400
Држава: Република Северна Македонија
Телефон: 00389 (43) 232-406
Факс: 00389 (43) 232-966
Електронска адреса: opve@veles.gov.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
Банка: Народна банка на Република Македонија
Трезорска сметка 100000000063095
Сметка на буџетски корисник 711014100963010
Приходно конто 725939
Програма 00

7. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Велес со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 11:00ч, 15.02.2022. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 11:00ч, 15.02.2022.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : 350.000,00 МКД.

10. Општина Велес
Адреса: ул.Панко Брашнар бр.1
Град: Велес
Поштенски број: 1400
Архива
Држава: Република Северна Македонија