Објава бр. 3/2019
за давање на деловни и административни простории во закуп и за продажба на движни ствари во сопственост на
Општина Велес со електронско јавно наддавање

Врз основа на член 2, став 4, алинеја 1 и 2, член 36, од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,190/16 и 21/18) Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес согласно Одлука на совет на Општина Велес за утврдување начин на времено користење административни и деловни простории од објекти и објекти сопственост на Општина Велес по пат на електронско јавно наддавање бр. 25-1338/10 од 14.03.2018, објавува закуп на деловни и административни простории од објекти на КП 2831/1 заведени во Имотен лист 29431 во КО Велес и КП 4810 заведени во Имотен лист 31419 во КО Велес, сопственост на Општина Велес и Одлуката на совет на Општина Велес за отуѓување на патнички моторни возила и товарно возило сопственост на Општина Велес бр.27-4800/5 од 20.08.2015 година и бр.27-1036/5 од 22.02.2018 година, по пат на електронско јавно наддавање.

I.ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРИИТЕ КАКО ДЕЛ ОД НЕДВИЖНАТА СТАВАР КОИ СЕ ДАВААТ ПОД ЗАКУП

I.1.Административните и Деловни простории кои се предмет на закуп се наоѓаат на КП 2831/1 во м.в.„Димитар Влахов“, кои се дел од недвижниот објект-поранешен т.н.„Хотел Вила Зора“, истите се запишани во Имотен лист 29431 во КО Велес, сопственост на Општина Велес.

Предмет на закуп се делови од 1 до 10 со ВКУПНА ПОЧЕТНА ЦЕНА за секој од деловите на месечната закупнина:

ТАБЕЛА 1 (ПРВА ОБЈАВА)
КП 2831/1заведени во Имотен лист 29431 во КО Велес
ДЕЛБрој на просторијаУлица и бројДеловоен просторПовршина во м2Вкупна вредност на просторот во денариЦена на  закупнина на објект по м2Цена на  закупнина на цел објект на месечно ниво во денариБанкарска гаранција 2%
1Сутерен ниво -2, (по Имотен лист приземје)
ДП 1ул.„Димитар Влахов “деловен простор28,03360.297,62 ден.64,271.801,49 ден.7.206 ден.
ДП 2ул.„Димитар Влахов “деловен простор17,68227.258,72 ден.64,271.136,29 ден.4.545 ден.
ДП 3ул.„Димитар Влахов “деловен простор23,6303.354,40 ден.64,271.516,77 ден.6.067 ден.
ДП 4ул.„Димитар Влахов “деловен простор23,6303.354,40 ден.64,271.516,77 ден.6.067 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 192,911.194.265,14 ден.5.971,33 ден.23.885 ден.
2дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)
ДП22ул.„Димитар Влахов “деловен простор30,941.689.757,16 ден.2738.446,62 ден.33.795 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 230,941.689.757,16 ден.2738.446,62 ден.33.795 ден.
3дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)
ДП23ул.„Димитар Влахов “деловен простор10,56576.725,00 ден.2732.883,63 ден.11.535 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 310,56576.725,00 ден.273,072.883,63 ден.11.535 ден.
4дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)
ДП24ул.„Димитар Влахов “деловен простор10,56576.725,00 ден.2732.882,88 ден.11.535 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 410,56576.725,00 ден.2732.882,88 ден.11.535 ден.
5дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)
ДП25ул.„Димитар Влахов “деловен простор10,56576.725,00 ден.2732.882,88 ден.11.535 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 510,56576.725,00 ден.2732.882,88 ден.11.535 ден.
6дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)
ДП26ул.„Димитар Влахов “деловен простор10,56576.725,00 ден.2732.882,88 ден.11.535 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 610,56576.725,00 ден.2732.882,88 ден.11.535 ден.
7деловен простор на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)
ДП 1ул.„Димитар Влахов “деловен простор15,39283.945,50 ден.2734.201,47 ден.5.679 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 715,39283.945,50 ден.2734.201,47 ден.5.679 ден.
8деловен простор на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)
ДП6ул.„Димитар Влахов “деловен простор12,21225.274,50 ден.92,251.126,37 ден.4.505 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 812,21225.274,50 ден.92,251.126,37 ден.4.505 ден.
9деловен простор на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)
ДП7ул.„Димитар Влахов “деловен простор12,58232.101,00 ден.92,251.160,51 ден.4.642 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 912,58232.101,00 ден.92,251.160,51 ден.4.642 ден.
10деловен простор на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)
ДП9ул.„Димитар Влахов “деловен простор12,02221.769,00 ден.92,251.108,85 ден.4.435 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 1012,02221.769,00 ден.92,251.108,85 ден.4.435 ден.

Забелешка:
•Просториите во ТАБЕЛА 1 ќе се објават како прва објава.

I.2.Административните и Деловни простории кои се предмет на закуп се наоѓаат на КП 4810 во м.в.„8-ми Септември бр.86“, кои се дел од недвижниот објект-поранешен т.н.„Синдикат“, истите се запишани во ИЛ бр. 31419 за КО Велес, сопственост на Општина Велес.

Предмет на закуп се делови од 1 до 11 со ВКУПНА ПОЧЕТНА ЦЕНА за секој од деловите на месечната закупнина:

ТАБЕЛА 2
КП 4810заведени во Имотен лист 31419 во КО Велес
ДЕЛБрој на просторијаУлица и бројДеловоен просторПовршина во м2Вкупна вредност на просторот во денариЦена на  закупнина на објект по м2Цена на  закупнина на цел објект на месечно ниво во денариБанкарска гаранција 2%
1ул.8ми Септември бр.86 – дел.простор – дуќан на приземје влез 5
ДП5деловен простор433.373.995,00 ден.39216.870 ден.67.480 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 1433.373.995,00 ден.39216.870 ден.67.480 ден.
2ул.Цар Самоил бр.1 – адм.дел.простор бр.8 на кат 1
ДП8деловен простор22253.836,00 ден.581.269 ден.5.077 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 222253.836,00 ден.581.269 ден.5.077 ден.
3ул.Цар Самоил бр.1 – адм.дел.простор бр.8 на кат 2
ДП8деловен простор22253.836,00 ден.581.269 ден.5.077 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 322253.836,00 ден.581.269 ден.5.077 ден.
4ул.Цар Самоил бр.1 – адм.дел.простор бр.9 на кат 2
ДП9деловен простор15173.070,00 ден.58865 ден.3.461 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 415173.070,00 ден.58865 ден.3.461 ден.
5ул.Цар Самоил бр.1 – адм.дел.простор бр.10 на кат 2
ДП10деловен простор31357.678,00 ден.581.788 ден.7.154 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 531357.678,00 ден.581.788 ден.7.154 ден.
6ул.Цар Самоил бр.1 – адм.дел.простор бр.11 на кат 2
Д11деловен простор17196.146,00 ден.58981 ден.3.923 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 617196.146,00 ден.58981 ден.3.923 ден.
7ул.Цар Самоил бр.1 – адм.дел.простор бр.12 на кат 2
Д12деловен простор42484.596,00 ден.582.423 ден.9.692 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 742484.596,00 ден.582.423 ден.9.692 ден.
8ул.Цар Самоил бр.1 – адм.дел.простор бр.2 на кат 3
Д2деловен простор18207.684,00 ден.581.038 ден.4.154 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 818207.684,00 ден.581.038 ден.4.154 ден.
9ул.Цар Самоил бр.1 – адм.дел.простор бр.2 на кат 3
Д3деловен простор9103.842,00 ден.58519 ден.2.077 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 99103.842,00 ден.58519 ден.2.077 ден.
10ул.Цар Самоил бр.1 – адм.дел.простор бр.2 на кат 3
Д8деловен простор22253.836,00 ден.581.269 ден.5.077 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 1022253.836,00 ден.581.269 ден.5.077 ден.
11ул.Цар Самоил бр.1 – адм.дел.простор бр.2 на кат 3
Д9деловен простор15173.070,00 ден.58865 ден.3.461 ден.
ВКУПНО за ДЕЛ 1115173.070,00 ден.58865 ден.3.461 ден.

Забелешка:
•Просториите во ТАБЕЛА 2 ќе се објават како прва објава.

ПРЕДМЕТ НА ЈАВНОТО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронско јавно наддавање е закуп на деловните и административните простории (канцеларии) од објект од КП 2831/1 што се во сопственост на Општина Велес, изразени во табеларниот преглед на ТАБЕЛА 1 и поделени на 10 ДЕЛА, и објект од КП 4810 што се во сопственост на Општина Велес, изразени во табеларниот преглед на ТАБЕЛА 2 и поделени на 11 ДЕЛА. Просториите кои се предмет на закуп, можат да се видат секој работен ден од 12:00 до 15:00, часот со претходна најава, до член на Комисијата.
Истите се издаваат во закуп во времeтраење од три години од денот на потпишувањето на договорот за закуп со најповолниот понудувач. Договорот може да се раскине и пред истекот на договорниот рок. Сопственикот го задржува правота да ја извести другата договорна страна доколку во договорниот рок превземе дејствија за продажба на објектот. За горе наведеното дејствије сопственикот ќе ја извести договорна страна писмено со отказен рок од 30 дена.

НАПОМЕНА: Заедничките простории кои не се предмет на јавно наддавање ќе се користат по утврден куќен ред
Цените за закупнина дадени во табелите се без ДДВ 18%. Во договорот за закуп ќе биде внесена постигнатата цена за закуп која ќе биде зголемена за ДДВ 18%.

II.ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Е:

II.1. ТМВ, марка, тип, “DAIHATSU” со рег.број VE-843-CA (ПРВА ОБЈАВА) со следниве карактеристики:

Вид на возило Патничковозило
Марка DAIHATSU
Тип, изведба HIJET
Година на производство 1993
Број на шасија ZAPS85V0000003981
Број на мотор CB1953726
Силина на мотор(К\\7КЅ) 33 k W
Работна зафатнина на моторот 993
Маса напразно возило во кг 960
Дозволена носивост 590
Места за седење 2
Форма или намена на каросерија ФУРГОН
боја плава
Регистарски број на возило VE-843-CA
Прва регистрација 27.07.2010
Податоци за сопственик според сообраќајна дозвола МК 1637892 со важност до 08.08.2016 година Општина Велес ул.“Панко Брашнар ” бр.1

Со почетна цена од 24.293,00 денари

Увидот на движната ствари – возило кој е предмет на јавно наддавање можат да се видат секој работен ден со претходна најава кај Комисијата од 12 до 15:30 часот со претходна најава, до член на Комисијата –043/ 232-406 локал 110.

ПРАВО НА УЧЕСТВО
Право на учество имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои што ги исполнуваат условите дадени во објавата.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Постапката за закуп и продажба со електронско јавно наддавање ќе се спроведува преку електронски систем за јавно наддавање.
Доколку понудувачот веќе учествувал во постапките по претходни објави и спроведени јавни наддавања спроведени преку овој систем, за него сеуште важат претходно автоматски доделените корисничко име и лозинка, додделени заради негово учество во претходните постапки и тоа на ниво на целиот систем (учество во постапка која ја спроведувала било која општина).
Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува електронски и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за електронско наддавање. За да може да поднесе Пријава за учество заедно со доказите утврдени во објавата, секое физичко и правно лице треба претходно да се регистрира на страната е-stvari.mk.

Документите потребни кон пријавата за електронското јавно наддавање се следниве:

1.Пријава за учество

2.Изјава со којашто ги прифаќаат условите што се дадени во Објавата.

3.Банкарска гаранција за сериозност во висина од 2 % од проценетата вредност на недвижната и движната ствар , за учество на јавното наддавање. Покрај електронски банкарската гаранција за сериозност треба во оригинал да се достави до Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес, на денот кога се доставува комплетната документација.

4.Доказ за идентитет за правни лица:

 • тековна состојба од Централен регистар на Р.М. – не постара од шест месеци (за правни лица);
 • извод од регистрација од соодветен регистар во државата од која доаѓа (за странски правни лица);

5.Доказ за идентитет на физички лица:

 • лична карта или патна исправа;

6.Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронско јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничкото име и шифра за пристап на страната e-stvari.mk на која што ќе се одвива електронското наддавање.
Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определениот рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата по што ги известува подносителите на пријавите по електронски пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни, Комисијата во рок од 3 (три) дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите за учество на јавното наддавање се доставуваат најдоцна до 20.12.2019 год. (петок)
Објавата трае петнаесет (15) дена почнувајќи од 05.12.2019 год.(четврток) до 20.12.2019 год. (петок)
Документите се прикачуваат електронски на софтверот.
Подносителите на пријави кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното наддавање согласно со објавата, на денот на спроведување на јавното наддавање се регистрираат со корисничкото име и шифра за учество на јавното наддавање, по што имаат право на учество на јавното наддавање.
Подносителите на пријавите кои што нема да бидат комплетирани со овие докази нема да учествуваат во наддавањето за што ќе бидат известени по електронски пат.
Јавното електронско наддавање ќе се одржи на интернет страницата www.e-stvari.mk.

Јавното електронско наддавање ќе се одржи на ден 24.12.2019год. (вторник) и тоа за:

I.1.1.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 1 ќе започне на 24.12.2019, во 08:00 часот.
I.1.2.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 2 ќе започне на 24.12.2019, во 08:15 часот.
I.1.3.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 3 ќе започне на 24.12.2019, во 08:30 часот.
I.1.4.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 4 ќе започне на 24.12.2019, во 08:45 часот.
I.1.5.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 5 ќе започне на 24.12.2019, во 09:00 часот.
I.1.6.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 6 ќе започне на 24.12.2019, во 09:15 часот.
I.1.7.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 7 ќе започне на 24.12.2019, во 09:30 часот.
I.1.8.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 8 ќе започне на 24.12.2019, во 09:45 часот.
I.1.9.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 9 ќе започне на 24.12.2019, во 10:00 часот.
I.1.10.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 10 ќе започне на 24.12.2019, во 10:15 часот.

I.2.1.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 1 ќе започне на 24.12.2019, во 11:00 часот.
I.2.2.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 2 ќе започне на 24.12.2019, во 11:15 часот.
I.2.3.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 3 ќе започне на 24.12.2019, во 11:30 часот.
I.2.4.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 4 ќе започне на 24.12.2019, во 11:45 часот.
I.2.5.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 5 ќе започне на 24.12.2019, во 12:00 часот.
I.2.6.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 6 ќе започне на 24.12.2019, во 12:15 часот.
I.2.7.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 7 ќе започне на 24.12.2019, во 12:30 часот.
I.2.8.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 8 ќе започне на 24.12.2019, во 12:45 часот.
I.2.9.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 9 ќе започне на 24.12.2019, во 13:00 часот.
I.2.10.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 10 ќе започне на 24.12.2019, во 13:15 часот.
I.2.11.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 11 ќе започне на 24.12.2019, во 13:30 часот.

II.1.Јавното електронско наддавање за “DAIHATSU” со рег.број VE-843-CA ќе започне на ден 24.12.2019 год. со почеток во 14:00 часот.

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДУВАЧОТ ОД 2% ОД ПРОЦЕНЕТАТА ВРЕДНОСТ

-Банкарската гаранција за сериозност на понудата е во висина од 2% од проценетата вредност на недвижната и движната ствар односно:

I.1.1 за ДЕЛ 1 банкарската гаранција изнесува 23.885 ден.
I.1.2 за ДЕЛ 2 банкарската гаранција изнесува 33.795 ден.
I.1.3 за ДЕЛ 3 банкарската гаранција изнесува 11.535 ден.
I.1.4 за ДЕЛ 4 банкарската гаранција изнесува 11.535 ден.
I.1.5 за ДЕЛ 5 банкарската гаранција изнесува 11.535 ден.
I.1.6 за ДЕЛ 6 банкарската гаранција изнесува 11.535 ден.
I.1.7 за ДЕЛ 7 банкарската гаранција изнесува 5.679 ден.
I.1.8 за ДЕЛ 8 банкарската гаранција изнесува 4.505 ден.
I.1.9 за ДЕЛ 9 банкарската гаранција изнесува 4.642 ден.
I.1.10 за ДЕЛ 10 банкарската гаранција изнесува 4.435 ден.

I.2.1 за ДЕЛ 1 банкарската гаранција изнесува 67.480 ден.
I.2.2 за ДЕЛ 2 банкарската гаранција изнесува 5.077 ден.
I.2.3 за ДЕЛ 3 банкарската гаранција изнесува 5.077 ден.
I.2.4 за ДЕЛ 4 банкарската гаранција изнесува 3.461 ден.
I.2.5 за ДЕЛ 5 банкарската гаранција изнесува 7.154 ден.
I.2.6 за ДЕЛ 6 банкарската гаранција изнесува 3.923 ден.
I.2.7 за ДЕЛ 7 банкарската гаранција изнесува 9.692 ден.
I.2.8 за ДЕЛ 8 банкарската гаранција изнесува 4.154 ден.
I.2.9 за ДЕЛ 9 банкарската гаранција изнесува 2.077 ден.
I.2.10 за ДЕЛ 10 банкарската гаранција изнесува 5.077 ден.
I.2.11 за ДЕЛ 11 банкарската гаранција изнесува 3.461 ден.

II.1. за “DAIHATSU” со рег.број VE-843-CA банкарската гаранција изнесува 486,00 ден.

-Покрај електронската достава на банкарската гаранција во скенирана верзија на оригиналот PDF формат, подносителот на понудата/пријавата за учество е должен истата да ја достави и во писмена форма (во оригинал) на адресата на Општина Велес ( со назнака: до Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес).
-Недоставувањето на банкарската гаранција во писмена форма на наведената адреса ја прави пријавата неприфатлива и истата ќе биде одбиена.
-Банкарската гаранција треба да биде издадена во македонска валута, од банка која што работи и врши банкарски активности во Република Македонија, а времетраењето на банкарската гаранција треба да изнесува најмалку 30 дена, сметано од денот утврден како краен рок за поднесување на пријавата.

 • Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање му се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.“

ПОСТАПКА
Начин и постапка за спроведување на јавното наддавање:

 • Јавното наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена на недвижната и движната ствар и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.
 • За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена која претставува највисока цена за закуп на недвижните ствари и продажба на движните ствари.
 • Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.
 • Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање е должен да ги уплати средствата на сметка на Општина Велес во согласност со постигнатата крајна цена, а доколку не ги уплати во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана, а понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните недвижни и движни ствари.
 • По завршувањето на постапката за јавно наддавање, со најповолниот понудувач, во рок од петнаесет работни дена по извршената уплата на постигнатата цена за закуп на недвижната и движната ствар , Градоначалник на Општина Велес склучува договор за закуп на недвижната и продажба на движната ствар . Договорот во рок од 30 дена се доставува кај нотар заради вршење на пренос на сопственоста, нотарските трошоци се обврска на закупувачот и купувачот.
  -Учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното електронско наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното електронско наддавање до Комисијата, која одлучува по приговорот со Решение во рок од пет дена од приемот на приговорот.

Против, Решението на Комисијата може да се изјави жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Детални информации врзани за објавата можат да се добијат на телефоните: 043/232-406 локал 110.


Превземете ги документи тука: