КОНТАКТ ИНФО

Адреса:
ул. Кресненско востание бр.4, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Петок
Прва смена: 07:00 – 13:00 часот
Втора смена: 13.00 – 19.00 часот
Телефон (централа):

Телефон (факс):

Е-пошта

Веб страна


ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ПАНКО БРАШНАРОВ“ГОДИШНА ПРОГРАМА

Годишна програма за работата на ООУ „Панко Брашнаров“ за 2019 година Превземи документ
Годишна програма за работата на ООУ „Панко Брашнаров“ за 2018 година Превземи документ
Годишна програма за работата на ООУ „Панко Брашнаров“ за 2017 година Превземи документ


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Годишен извештај за работата на ООУ „Панко Брашнаров“ за 2018 година Превземи документ
Годишен извештај за работата на ООУ „Панко Брашнаров“ за 2017 година Превземи документ
Годишен извештај за работата на ООУ „Панко Брашнаров“ за 2016 година Превземи документ


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ И ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Панко Брашнаров“ за 2018 година Превземи документ
Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Панко Брашнаров“ за 2017 година Превземи документ
Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Панко Брашнаров“ за 2016 година Превземи документ


САМОЕВАЛУАЦИЈА

Самоевалуација на ООУ „Панко Брашнаров“ за 2019-2021 година Превземи документ