КОНТАКТ ИНФО

Адреса:
Горно Оризари, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Петок
Прва смена: 07:00 – 13:00 часот
Втора смена: 13.00 – 19.00 часот
Телефон (централа):
043 233-074
Телефон (факс):

Е-пошта
rajkozinzifovveles@yahoo.com
Веб страна


ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“ГОДИШНА ПРОГРАМА

Годишна програма за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ за 2019 година Превземи документ
Годишна програма за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ за 2018 година Превземи документ
Годишна програма за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ за 2017 година Превземи документ


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Годишен извештај за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ за 2018 година Превземи документ
Годишен извештај за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ за 2017 година Превземи документ
Годишен извештај за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ за 2016 година Превземи документ


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ И ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Рајко Жинзифов“ за 2018 година Превземи документ
Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Рајко Жинзифов“ за 2017 година Превземи документ
Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Рајко Жинзифов“ за 2016 година Превземи документ


САМОЕВАЛУАЦИЈА

Самоевалуација на ООУ „Рајко Жинзифов“ за 2019-2021 година Превземи документ