ЗБРАТИМЕНИ ГРАДОВИ И ГРАДОВИ ПРИЈАТЕЛИ

Свиштов,
Република Бугарија

Самобор,
Република Хрватска

Пула,
Република Хрватска

Слобозија,
Република Романија

Цеље,
Република Словенија

Термаикос,
Република Грција

Чан,
Република Турција

Ужице,
Република Србија

Сомбор,
Република Србија

Ниш,
Република Србија

Сандански,
Република Бугарија

Перник,
Република Бугарија

Силистра,
Република Бугарија

Вировитица,
Република Хрватска

Каршијака,
Република Турција

Адалар,
Република Турција

Шербур ан Котантен,
Нормандија, Република Франција

МЕЃУНАРОДНИ ПАРТНЕРИ И МРЕЖИ

CIVINET – мрежа на градови од Словенија, Хрватска и Југоисточна Европа за одржливо планирање и управување со мобилност

Sites & Cités remarquables de France Асоцијација на впечатливи градови и локалитети на Франција

ALMA Асоцијација „Алзас – Македонија“

OPERATION FLORIAN – Хуманитарна организација за противпожарна заштита и спасување од Обединетото Кралство

ALDA – Европска Асоцијација за локална демократија

HABITAT FOR HUMANITY Хабитат за хуманост-Македонија

Регион Нормандија,
Република Франција

Регион Голењов,
Република Полска