Е-Општина – Пријави проблем

Системот ви овозможува во секое време од денот, седум дена во неделата, преку интернет порталот на нашата општина, да пријавите комунален проблем кој нашите служби ќе се обидат да го решат или да ве информираат до каде е решавањето на проблемот во најкраток можен рок.

Упатство за користење на системот

Од листата на проблеми во менито на системот одберете го вашиот проблем. Во пријавата наведете ја точната адреса (улица и број) или поблиску опишете ја локацијата на која треба да се изврши интервенција. Напишете ги вашите контакт информации за да може да одговориме на вашата пријава и да ве информираме.

Населено место

Улица:

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Се согласувате дека вашите информации ќе бидат користени за понатамошна комуникација

Улично осветлување

 • пријавете дефект на улично осветлување.

Улици, патишта и тротоари

 • пријавете  оштетување на асфалт, бетон, камени коцки и бекатон;
 • пријавете работа на патишта, улици и тротоари

Објекти склони на рушење

 • пријавете објекти склони на рушење: стари куќи, потпорни ѕидови и сл.

Урбана опрема

 • пријавете оштетување на урбана опрема: клупи, корпи за отпадоци и детски забавни паркови.

Градба и дива градба

 • пријавете почеток на изградба на нов објект, доградба и надградба на постоечки објект.

Животна средина

 • пријавете непријатна миризба, загадување на амбиентален воздух, површински води (реки и езера);
 • пријавете долготрајна и честа појава на бучава од угостителски објекти, работа на машини и постројки.

Отпад

 • пријавете несовесно постапување со комунален, комерцијален, индустриски неопасен отпад, растителен отпад, отпад од пакување, отпадни масла, искористени (хаварисани) возила, проблеми со собирање и транспорт на отпад од ЈКП, отпад во приватен имот кој предизвикува нарушување на здравјето на луѓето, градежен шут на регионални патишта и во природа.

Кучиња скитници

 • пријавете присуство на кучиња скитници на јавна површина кои се болни и агресивни.

Јавно зеленило

 • пријавете уништување и узурпација на јавно зеленило, зеленило покрај улици, паркови, плоштади, кеј, културно историски споменици, јавни паркиралишта, детски забавни паркови, игралишта, гробишта.

Атмосферски води

 • пријавете проблем или решение за атмосферските води.

 

Број на пријава Статус на пријава Тип на пријава Локација Датум на пријава Датум на одговор
0001 Пријава во процес на решавање Кучиња скитници Благој Ѓорев бр.23 12.09.2019
0002 Пријава во процес на решавање Улици, патишта и тротоари Киро Ќучук бр. 3 12.09.2019
0003 Пријава во процес на решавање Улици, патишта и тротоари 8-ми Март бр. 7 12.09.2019
0004 Пријава во процес на решавање Улици, патишта и тротоари Методија Андонов Ченто бр. 4 12.09.2019
0005 Пријава во процес на решавање Улици, патишта и тротоари Академик Пенчо Давчев бр. 14 15.09.2019