СТРАТЕГИЈА ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ГРАЃАНСКА ВКЛУЧЕНОСТ Превземи документ
План за одржлива урбана мобилност (ПОУМ) за Велес 2019-2030 Превземи документ
ВЕЛЕС – ПАМЕТЕН ГРАД (SMART City Veles) Стратегија за развој 2019-2030 Превземи документ
Елаборат ерозивни подрачја на територија на општина Велес Превземи документ
План за заштита и спасување – Општина Велес Превземи документ