2021

Записник од 70-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 71-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 72-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 73-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 74-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 75-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 76-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 77-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 78-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 79-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 80-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 81-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 82-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 83-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од конститутивна седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 2-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 3-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ


2020

Записник од 54-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 55-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 56-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 57-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 58-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 59-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 60-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 61-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 62-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 63-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 64-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 65-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 66-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 67-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 68-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 69-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ