Подносител на барањето:

Друштво за производство, трговија и услуги “ХЕМИЈА-КОМЕРЦ” ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница Производство Велес за инсталација за производство на керамички производи со печење, со со производствен капацитет од 5т/ден до 10т/ден.

Седиште на операторот:
Ул.“Жифко Фирфов” бр.42, Велес

Локација на инсталацијата:
Ул.“Ѓорѓи Шоптрајанов” бр.29, Велес

Контакт лице:
Владимир Трајков-одоговрно лице за заштита на животната средина,

Категорија на инсталација:
Точка 3.6. инсталација за производство на керамички производи со печење, со производствен капацитет од 5т/ден до 10т/ден.

Целокупната документација содржана во барањето, предлог-програмата за подобрување и активностите кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита на животната средина ќе биде достапна за заинтересираната јавност на веб страната на Општина Велес: www.veles.gov.mk За сите потребни информации обратете се во Општина Велес, Одделение за заштита на животната средина на контакт телефон: 043/232-406, локал 112, секој работен ден од 07.30-15.30 часот.


Барање
Анкетен лист