Врз основа на член 45 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.  27/14, 199/14, 48/15, 154/15 , 05/16 , 142/16 ,11/18 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20)

 

Секретарот на Општината Велес, донесе

 

О Д Л У К А

за избор на кандидат по јавен оглас за вработување

на административен службеник

 

  1. За извршител на работите на работното место: УПР0101В04000 Помлад соработник администратор на ИС, Одделение за информатичка технологија, Сектор за правни и општи работи, јавни дејности, јавни набавки, информатичка технологија и поддршка на Градоначалникот, се избира кандидатот:

 

  • Виктор Јаневски

 

2. По завршување на постапката за избор и конечноста на оваа Одлука, Градоначалникот на општината донесува решение за вработување на неодредено време.

 

  1. Одлуката за избор се доставува до избраниот кандидат и се објавува на интернет страницата на општината и на огласната табла на Агенцијата за администрација.

 

 

О б р а з л о ж е н и е

 

По барање на Општина Велес, Агенцијата за администрација објави Јавен оглас бр. 65/2021 на својата интернет страна, како и во дневните весници „Нова Македонија“ „Вечер“ и „Лајм“ на ден 11.03.2021 година.

Со решение за формирање на комисија за селекција за вработување по Јавен оглас на Агенцијата за администрација бр.10-592/3 од 15.03.2021 година, формирана е Комисија  која ја спроведе постапката за селекција за вработување на административен службеник.

Комисијата за селекција спроведе административна селекција, Записник бр. 10-592/4 од 29.03.2021 година, спроведе испит за административен службеник Записник број 10-592/5 од 12.04.2021 година, и спроведе проверка на веродостојноста на докази и интервју за административен службеник Записник број 10-592/6 од 13.04.2021 година. По ова до Општина Велес на ден 15.04.2021 година, доставена е конечна ранг листа од сите фази на селекција и предлог на кандидат за вработување за ова работно место бр. 10-592/7 од 13.04.2021 година.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

 

Правна поука: : Против оваа одлука незадоволниот кандидат има право во рок од осум дена од денот на објавувањето на одлуката да поднесе жалба до Агенцијата за администрација.

Бр.04-1641/1
19.04.2020 гoдина
Велес

 

Секретар
Општина Велес
Елизабета Јовчевска


 

Врз основа на член 45 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.  27/14, 199/14, 48/15, 154/15 , 05/16 , 142/16 ,11/18 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20)

 

Секретарот на Општината Велес, донесе

 

О Д Л У К А

за избор на кандидат по јавен оглас  за вработување

на административен службеник

 

  1. За извршител на работите на работното место: УПР0101В01000 Советник за нормативно-правни работи, Одделение за правни и работи и месна самоуправа, Сектор за правни и општи работи, јавни дејности, јавни набавки, информатичка технологија и поддршка на Градоначалникот, се избира кандидатот:

 

  • Надица Габерова

 

2. По завршување на постапката за избор и конечноста на оваа Одлука, Градоначалникот на општината донесува решение за вработување на неодредено време.

 

  1. Одлуката за избор се доставува до избраниот кандидат и се објавува на интернет страницата на општината и на огласната табла на Агенцијата за администрација.

 

О б р а з л о ж е н и е

 

По барање на Општина Велес, Агенцијата за администрација објави Јавен оглас бр. 65/2021 на својата интернет страна, како и во дневните весници „Нова Македонија“ „Вечер“ и „Лајм“ на ден 11.03.2021 година.

Со решение за формирање на комисија за селекција за вработување по Јавен оглас на Агенцијата за администрација бр.10-592/3 од 15.03.2021 година, формирана е Комисија  која ја спроведе постапката за селекција за вработување на административен службеник.

Комисијата за селекција спроведе административна селекција, Записник бр. 10-592/4 од 29.03.2021 година, спроведе испит за административен службеник Записник број 10-592/5 од 12.04.2021 година, и спроведе проверка на веродостојноста на докази и интервју за административен службеник Записник број 10-592/6 од 13.04.2021 година. По ова до Општина Велес на ден 15.04.2021 година, доставена е конечна ранг листа од сите фази на селекција и предлог на кандидат за вработување за ова работно место бр. 10-592/7 од 13.04.2021 година.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

 

Правна поука: : Против оваа одлука незадоволниот кандидат има право во рок од осум дена од денот на објавувањето на одлуката да поднесе жалба до Агенцијата за администрација.

Бр.04-1643/1
19.04.2020 гoдина
Велес

 

Секретар
Општина Велес
Елизабета Јовчевска


 

Врз основа на член 45 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.  27/14, 199/14, 48/15, 154/15 , 05/16 , 142/16 ,11/18 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20)

 

Секретарот на Општината Велес, донесе

О Д Л У К А

за избор на кандидат по јавен оглас  за вработување

на административен службеник

 

  1. За извршител на работите на работното место: УПР0101Г01000 Самостоен референт за административна поддршка, Одделение за поддршка на Градоначалникот, Сектор за правни и општи работи, јавни дејности, јавни набавки, информатичка технологија и поддршка на Градоначалникот, се избира кандидатот:

 

  • Даниела Саздова

 

2. По завршување на постапката за избор и конечноста на оваа Одлука, Градоначалникот на општината донесува решение за вработување на неодредено време.

 

  1. Одлуката за избор се доставува до избраниот кандидат и се објавува на интернет страницата на општината и на огласната табла на Агенцијата за администрација.

 

 

О б р а з л о ж е н и е

 

По барање на Општина Велес, Агенцијата за администрација објави Јавен оглас бр. 65/2021 на својата интернет страна, како и во дневните весници „Нова Македонија“ „Вечер“ и „Лајм“ на ден 11.03.2021 година.

Со решение за формирање на комисија за селекција за вработување по Јавен оглас на Агенцијата за администрација бр.10-592/3 од 15.03.2021 година, формирана е Комисија  која ја спроведе постапката за селекција за вработување на административен службеник.

Комисијата за селекција спроведе административна селекција, Записник бр. 10-592/4 од 29.03.2021 година, спроведе испит за административен службеник Записник број 10-592/5 од 12.04.2021 година, и спроведе проверка на веродостојноста на докази и интервју за административен службеник Записник број 10-592/6 од 13.04.2021 година. По ова до Општина Велес на ден 15.04.2021 година, доставена е конечна ранг листа од сите фази на селекција и предлог на кандидат за вработување за ова работно место бр. 10-592/7 од 13.04.2021 година.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

 

Правна поука: Против оваа одлука незадоволниот кандидат има право во рок од осум дена од денот на објавувањето на одлуката да поднесе жалба до Агенцијата за администрација.

Бр.04-1642/1
19.04.2020 гoдина
Велес

 

Секретар
Општина Велес
Елизабета Јовчевска


Одлука