Одлука за избор на кандидати по јавен оглас за вработување на административни службеници

  Врз основа на член 45 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.  27/14, 199/14, 48/15, 154/15 , 05/16 , 142/16 ,11/18 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20)   Секретарот на Општината Велес, донесе   О Д Л У К А за избор на кандидат по јавен…