Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18),

Градоначалникот на Општина  Велес, на ден 27.08.2020 година  донесе:

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

 

За планскиот документ Изработка на Детален урбанистички план за КП 16955/2 и КП 16956 КО Велес, Општина Велес,  со намена намена на земјиштето Г – Производство, дистрибуција и сервиси,Е – Инфраструктура, а со основна класа на намена: Г2 – лесна и незагадувачка индустрија и Е2 – комунална супраструктура, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ  бр.199/14, 44/15, 44/15 и 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), потребно е да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.


Одлука
Формулар