ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

 

РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА

ВТОР ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP2)

MSIP2-NCB-038-21

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.
  2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Вториот Проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за Изградба на Градски пазар во Велес – ФАЗА 1 во населено место Велес
  3. Општина Велес ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на Градски пазар во Велес – ФАЗА 1
  4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:30:

Адреса: Панко Брашнар бр.1

Град: Велес

Поштенски број: 1400

Држава:Р.Македонија

Телефон: 043/232-406

Факс: 043/232-966

Електронска адреса: opve@veles.gov.mk

  1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од 2.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец на следнава сметка:

Трезорска сметка 100000000063095

Банка депонент Народна банка на Република Македонија

Сметка на буџетски корисник 711014100963010

Приходно конто 725939

Програма 00

  1. Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Велес.
  2. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 25.06.2021, 12:00ч. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:15ч, 25.06.2021.
  3. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 1.500.000,00 МКД.
  4. Адреса: „Панко Брашнар“ бр 1

Град: Велес

Поштенски број: 1400

Архива

Држава: Република Северна Македонија