Личниот отпад (како хартиени марамчиња, крпи за чистење за еднократна употреба, маски или ракавици) се одлагаат безбедно во вреќи за отпад за еднократна употреба!

Вреќите наполнети најмногу до 2/3 од нивниот капацитет, спакувани во втора вреќа и убаво затворени, се безбедни за одлагање во вообичаениот контејнер за отпадоци од домаќинството.

Другиот отпад од домаќинствата се отстранува на  вообичаен начин.

ДОПОЛНИТЕЛНО УКАЖУВАЊЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ЗАШТИТНА ОПРЕМА

Потребно е носење на заштитна опрема на комуналните работиници, односно сите собирачи на отпад,

и применување на претходно изнесената процедура за отстранување на заштитната опрема од страна на сите лица кои ја користат во рамки на своето работење.