Подносител на барањето:

Друштво за производство, сточарство, свињарство, трговија и услуги

“Дангал 09” ДООЕЛ извоз увоз Велес за инсталација за интензивно свињарство, м.в “Венуле”, Општина Велес.

Адреса:

Ул.“Кирил Пејчиновиќ” бр.20, Велес

Локација на инсталацијата:

КП 49/1 и КП 49/2 КО Црквино

Контакт лице:

Трајче Дангалов – управител на инсталацијата,

 тел: 070/216-014

Категорија на инсталација:

 Точка 6. Подточка 6.6. Инсталација за интензивно свињарство со капацитет oд:

(б) 100 до 2.000 места за гоење свињи (над 30 kg); или

(в) 50 до 750 места за маторици.


Решение
Б-интегрирана еколошка довозла