Соопштение за избор на членови во Советите на месните задници

 1. Месната заедница „Кумарино“ 23.09.2019 година во 20:30 часот во центар на село (приватен објект)
 2. Месната заедница „Иванковци“ 23.09.2019 година во 18 часот во просторијата на месната заедница
 3. Месната заедница „Мамутчево“ 23.09.2019 година во 19:30 часот во просториите на основното училиште 
 4. Месната заедница Башино село 24.09.2019 година во 18 часот во просториите на  месната самоуправа
 5. Месната заедница Чалошево 24.09.2019 година во 18 часот во просториите на  основното училиште
 6. Месната заедница „Караслари“ 24.09.2019 година во 20 часот во просторијата на месната заедница 
 7. Месната заедница „Црквино“ 24.09.2019 година во 18 часот во просториите на основното училиште 
 8. Месната заедница „Раштани“ 25.09.2019 година во 18 часот во просториите на основното училиште 
 9. Месната заедница „Бузалково“ 25.09.2019 година во 19:30 часот во просториите на основното училиште
 10. Месната заедница „Ораовец“ 25.09.2019 година во 18 часот пред Црквата
 11. Месната заедница „Сливник“ 25.09.2019 година во 18 часот во просториите на основното училиште
 12. Месната заедница Отовица 26.09.2019 година во 19:30 часот во просториите на  основното училиште  
 13. Месната заедница Сoјаклари 26.09.2019 година во 18 часот во просториите на  основното училиште     

Со почит,                                                                                                     

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски