Граници на  плански опфатот се поклопуваат со катастарски парцели: КП1599/1, КП 1598 и КП 1615 која е пристапен пат до парцелата. Сите парцели се КО Башино Селo, Општина Велес.

Опфатот е со површина од 0.14 ха.

Јавната анкета и Јавната презентација по ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За А4 времено сместување На КП бр. 1599/2 КО Башино Селo, Општина Велес, ќе се спроведе со објавување Соопштение во информацискиот систем е-урбанизам како и во две јавни гласила и со излагање на планот во Граѓанскиот сервис центар на Општина Велес.

Јавната анкета ќе трае 5 работни дена, од 11.01 до 15.01 2021 год., од 7,30 до 15.30 часот во просториите на Општина Велес.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 13.01.2021 година во 10:30 часот преку конференциска врска со употреба на софтвeрската алатка Cisco WebexMeeting.


Meeting link: https://opstinaveles.webex.com/opstinaveles/j.php?MTID=m2effacd2d124714195850665e2c1423b
Meeting number: 174 959 6564
Password: NSfE9pKMi62


ЛУПД