Согласно последни резултати од мониторинг станицата за квалитет на амбиентен воздух Велес 2 на Државниот автоматски мониторинг систем при Министерството за животна средина и просторно планирање, Општина Велес  ги известува граѓаните за високи среднодневни концентрации на PM 10 честички на територија на Општина Велес за деновите 24, 25 и 26 јануари 2020 година. Согласно Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/05,  4/13 и 183/17) е надминат Прагот за информирање од 100 μg/m3.

Препораки за граѓаните:

  • Да се користи јавниот превоз
  • Возила да не се користат без поголема потреба
  • Повеќе лица да се возат со едно возило во исто време
  • Да не се користи за затоплување на простории прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, ПЕТ амбалажа, парчиња гума и било каков синтетички материјал
  • Рано наутро и доцна навечер да се избегнува долготрајна изложеност на отворено;
  • Правилно да се користат печките за дрва, да се користи суво не влажно огревно дрво и редовно да се чистат оџаците
  • Да се одложат сите активности на отворено

Доколку има надминување на Прагот на алармирање  во текот на два последователни дена над 175 μg/m3 ќе бидат превземени дополнителни вонредни мерки за што јавноста навремено ќе биде информирана.