Граници на опфатот се :

  • На запад – ја сече КП 7602 по осовина, со намена јавни патишта.
  • На север- по осовина на улица „Васил Главинов“
  • На исток пресек на улица „Белградска“ и улица „Васил Главинов“
  • На југ – по осовина на улица „Белградска“.

Опфатот е со површина од 0,46 ха.

Јавната анкета и Јавната презентација по Предлог ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УРБАН БЛОК 43, УРБАНА ЕДИНИЦА VII, ОПШТИНА ВЕЛЕС, ќе се спроведе со објавување Соопштение во информацискиот систем е-урбанизам како и во две јавни гласила, поставување на страната на Општина Велес  и со излагање на Предлог планот во Граѓанскиот сервис центар на Општина Велес.

Јавната анкета ќе трае 10 работни дена, од 24.12. 2020 до 11.01 2021 год., од 7,30 до 15.30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.12.2020 година во 10:00 часот преку конференциска врска со употреба на софтвeрската алатка Cisco WebexMeeting.


Линк за Jавна презентација по предлог ДУП за дел од УБ 43, УЕ VII, Општина Велес:

Meeting link: https://opstinaveles.webex.com/opstinaveles/j.php?MTID=m3142b0e97f589ce49b3f52e8f1343974

Meeting number: 174 300 8861

Password: MdQxKPgt638

За следење на јавната презентација, потребно e да ја преземете и да ја инсталирате програмата Cisco Webex Meetings преку следниве линкови:

Windows: https://www.webex.com/downloads.html

Android: – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings

IOS – Apple (iPhone): https://itunes.apple.com/us/app/cisco-webex-meetings/id298844386


Соопштение
ДУП Белградска