Граници на опфатот за КП 990/2, КО Башино село се:

– На исток опфатот се граничи со КП 990/1, КП 990/3, КП 989;

– На север опфатот се граничи со КП 990/3, КП 985 и КП 981/2;

– На запад опфатот се граничи со КП 988, КП 981/1, КП 985;

– На југ опфатот се граничи со КП 990/1.

 

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 4900м2 или 0,49 ха.

Јавниот увид за Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за стопански комплекс со основна класа на намена Г2 лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на к.п.990/2 м.в.Грнчарица КО Башино Село Општина Велес.

Јавниот увид ќе трае 15 работни дена, од 25.08.2022 до 14.09.2022 година, на службената веб страна на Општина Велес (www.veles.gov.mk).

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења.


Соопштение
Синтезен