Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

за  планскиот документ Изработка на ЛУПД за намена Б5-Хотелски комплекси – Бела вода, КО Башино Село-вгр, Општина Велес, опфат дел од КП 18/2, КП 18/4 и дел од КП 17/2, КО Башино Село-вгр.

Одлука

Мислење

Урбанистичка документација