Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

за  планскиот документ Изработка на Локална урбанистичко-планска документација за А4 времено сместување На КП бр. 1599/2 КО Башино Селo Општина Велес.

Одлука

Мислење

Синтезен план